1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis 2017 02 23

664be75b644ecc81d18302191c24c94c XL2017 m. vasario 23 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Tarybos posėdžių salėje vyko Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdis. Utenos rajono savivaldybės tarybos darbotvarkėje svarstyti 34 klausimai, kuriuos išnagrinėjo ir patvirtino Utenos rajono savivaldybės taryba. Išklausyta ataskaita apie Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje ir informacija dėl specializuotų alkoholio parduotuvių steigimo galimų padarinių. Susirinkę į antrąjį metų posėdį Tarybos nariai patvirtino 2017 m. Utenos rajono savivaldybės biudžetą, patvirtino Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017 m. programą, 2017-2019 metų melioracijos priemonių planą, Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą ir kitus sprendimo projektus.

Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo


2017 m. vasario 23 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS- 25 patvirtino Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą ir nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo nuostatas taikyti nustatant Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginę algą nuo 2017 m. vasario 1 d. Taryba pripažino netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. TS-269 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų, vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.
2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (toliau –Darbo apmokėjimo įstatymas), kuris nustato naujas biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. Darbo apmokėjimo įstatyme numatyta, jog pareiginę algą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis. Kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo, o pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi nustatyti jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą. Darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas, detalizuojami pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijai, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, priemokų ir premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos. Darbo apmokėjimo įstatymo 5 str. 2 d. numatyta, jog prieš nustatant biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Informacija apie Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias pareiginės algos nustatymą, Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams buvo pateikta 2017 m. vasario 7 d. Utenos rajono savivaldybės rašte Nr. (3.32)S-391 „Dėl vadovų darbo apmokėjimo". Konsultavimo procedūros atliktos 2017 m. vasario 14 d. susitikimo su Utenos rajono savivaldybės meru, Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovais ir biudžetinių įstaigų vadovais metu vadovaujantis Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis ir atsižvelgus į biudžetinių įstaigų vadovų pateiktus pasiūlymus, buvo teikiamas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai, kad Darbo apmokėjimo įstatymas gali būti taikomas nuo 2017 m. vasario 1 d. ir į tai, kad nuo 2017 m. sausio 2 d. nėra aiškaus teisinio reglamentavimo detalizuojančio biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio nustatymą, sprendimo projekte siūloma nurodyti, kad Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo nuostatos būtų taikomos apskaičiuojant biudžetinių įstaigų vadovų pareiginę algą už 2017 m. vasario mėnesį. 2017 m. sausio 2 d. oficialiai paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas, pripažįstantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" tiek, kiek juo reguliuojamos esminės biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis nurodo, kad teisės aktai negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio Teismo nutarimai yra privalomi visoms valdžios institucijoms. Visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu.
Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendė pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.
Nuspręsta, kad komiteto posėdžiai šaukiami prireikus, taip pat gavus Tarybos posėdžiui pateiktus svarstyti sprendimų projektus komiteto veiklos srities klausimais. Komiteto nariai posėdyje gali svarstyti visus Tarybos posėdžiui pateiktus klausimus ir priimti dėl jų rekomendacinius sprendimus. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai –seniūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Šie asmenys paprastai kviečiami pranešus jiems ne vėliau kaip prieš 1darbo dieną iki posėdžio pradžios. Į komiteto posėdį komiteto pirmininko ar daugumos komiteto narių pageidavimu gali būti kviečiamas Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atitinkamo padalinio vadovas arba sprendimo projektą parengęs specialistas. Šie asmenys paprastai kviečiami pranešus jiems apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio pradžios. Jie pateikia paaiškinimus dėl teikiamo svarstyti Tarybos sprendimo projekto, atsako į komiteto narių klausimus. Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovai -seniūnaičiai gali būti kviečiami, kai svarstomi tos seniūnaitijos bendruomenei aktualūs klausimai. Komiteto posėdyje gali dalyvauti asmenys, su kuriais yra susiję svarstomi klausimai, jei jie prieš komiteto posėdį informavo Tarybos ar posėdžio sekretorių.
Vadovaudamasi Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo" patvirtino Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Teikiamame sprendimo projekte numatyta, kiek NVŠ teikėjas turi mažinti vaikui atlyginimą (mokestį) už neformalųjį vaikų švietimą. Išanalizavę 2016 m. vykdytas NVŠ veiklas bei jas reglamentuojančius dokumentus ir atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos leidinį, kuriame nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu apžvelgti mokinių pasiekimai ir jiems darantys įtaką veiksniai, Utenos rajono savivaldybei rekomenduojama didinti galimybę rinktis neformaliojo vaikų švietimo mokslinės ir gamtamokslinės srities veiklas, todėl vaikai, lankantys šios krypties programas, turės pirmumo teisę gauti NVŠ lėšas. Utenos rajono savivaldybės administracijai 2017 m. valstybės lėšų skirta 20 proc. mažiau, nei 2016 m., todėl vaikų ugdymas pagal NVŠ programas vyks septynis mėnesius -prasidės vasario 1 d. (pirmam pusmečiui) ir spalio 1 d. (antram pusmečiui), nemažinant vaikų skaičiaus. Numatoma, kad 1 proc. nuo savivaldybei skiriamų NVŠ lėšų bus naudojama išlaidoms NVŠ kokybei užtikrinti. Aprašas papildytas punktu dėl maksimalaus vaikų skaičiaus NVŠ programos įgyvendinimo grupėje.

Joomla templates by a4joomla