1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursas

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos.
Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.


Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti turėti:
žmogiškųjų išteklių, tai yra kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuoti ir vesti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turinčius darbuotojus (-ą), ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantį asmenį);
materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas projektui vykdyti, turi projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą.
Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-21) (Toliau - Nuostatai).
Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 1 d. Paraiškas pateikti į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kab. (Utenio a. 4, Utena).
Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei asmuo privalo antspaudą turėti.
Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:
1. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentų kopijas;
2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) vardu, pasirašytas pažymas, kuriose nurodoma, kad yra įvykdyti šių Nuostatų 12.3-12.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;
3. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamos nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas;
5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas (jeigu planuojama jungtinė veikla);
6. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);
7. sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.
Telefonas pasiteirauti (8 389) 64057.
Pridedama:

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatai >>>

Paraiškos forma >>>

Joomla templates by a4joomla