1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Atliekų surinkimo ir tvarkymo fronte – nauja tvarka, nauji įkainiai, naujos lengvatos

2016 m. gruodžio 22 d. Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino naują mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – dvinarės įmokos – taikymą Utenos rajone. Šių metų balandžio 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryba pakeitė 2016-12-22 patvirtintus komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo įkainius, kurie pradėti taikyti nuo gegužės 1 d.
Apie būtinybę keisti dvinarės įmokos taikymo tvarką, naujuosius atliekų surinkimo ir tvarkymo įkainius kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikiene.


Gerbiama vedėja, kokios priežastys lėmė naują mokesčio už atliekų tvarkymą atsiradimą nuo 2017 m. sausio 1-osios?
LR Atliekų tvarkymo įstatymas įpareigojo, nustatant įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydį, atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintas Taisykles. LR Vyriausybė 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 patvirtino minėtas Taisykles, kuriose įtvirtinti dvinarės įmokos skaičiavimo reikalavimai. Šio nutarimo 2.2 punkte nurodyta, kad įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius savivaldybės turi taikyti nuo 2017 m. sausio 1 dienos.
Kita svarbi priežastis, pradėjus eksploatuoti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, padidėjo priimamų atliekų į sąvartyną „vartų" mokestis. „Vartų" mokestis yra sudėtinė įmokos dalis.
Kodėl reikėjo naujo Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei kokios naujovės buvo patvirtintos?
Dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą taikymas visoje Lietuvoje yra naujas, dar nepatikrintas praktikoje. Todėl nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėta taikyti naujoji tvarka ir mums, ir nekilnojamojo turto (NT) savininkams iškėlė daug klausimų. Kalbantis su NT savininkais išaiškėjo problemos, todėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu sudarė darbo grupę pasiūlymams dėl patvirtintos įmokos patikslinimo rengti. Darbo grupė, kuriai vadovavo Administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, išnagrinėjo kiekvieną atvejį ir pateikė savo pasiūlymus dėl 2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimo pakeitimo. Balandžio 27 d. posėdyje Utenos rajono savivaldybės taryba pakeitė 2016-12-22 priimtą sprendimą ir patvirtino įkainius. Dabar mokestis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kai kurioms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms taikomas pastoviosios įmokos administravimo parametru pasirenkant NT plotą, o kitiems – NT objektų skaičių.
Pasigirsta nuomonių, kad NT ar jo plotas nešiukšlina, o šiukšlina žmogus. Su tuo visi sutinkam, tačiau šią situaciją reikia nagrinėti kur kas išsamiau ir detaliau. Išnagrinėjus NT registro duomenis, buvo nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės teritorijoje yra per 1000 butų ir per 1400 individulių namų, kuriuose nėra deklaruotų gyventojų. Realiai įvertinus situaciją, paaiškėja, kad tik nedaugelis iš tų butų ar namų yra tušti ir nenaudojami. Vadinasi, atsiranda galimybė tų namų ir butų gyventojams išvengti mokesčio už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Suprantama, už tų gyventojų atliekas sumoka kiti. Ir tai tik vienas iš pavyzdžių. Darbo grupė nagrinėjo ir kitų paskirčių objektų, pvz. gydymo įstaigų, situaciją. Vyriausybės nutarimu patvirtintose Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo Taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta, kad mokestį turi mokėti NT savininkas arba jo įgaliotas asmuo. O didžioji dalis gydymo įstaigų priklauso fiziniams asmenims, todėl taikyti įmokos dedamąją, priklausančią nuo darbuotojų skaičiaus, būtų nelogiška ir neteisinga. Belieka pasirinkti vieną iš Vyriausybės nutarimu patvirtintose Taisyklėse nustatytų parametrų kriterijų: objektų skaičiaus arba ploto.
Dvinarė įmoka – kas tai ir nuo ko priklauso pastoviosios ir kintamosios įmokos dydis?
Dvinarė įmoka susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų. Utenos rajono savivaldybėje tik pastovioji dedamoji yra pasirinkta nuo NT paskirties ir objektų skaičiaus ar ploto, o kintamoji dedamoji – nuo faktiškai išvežamo atliekų tūrio, žinoma, jei yra galimybė naudotis individualiu konteineriu. Esame įsitikinę, kad toks kintamosios įmokos pasirinkimas labiausiai atskleidžia dvinarės įmokos skaičiavimo principus, t. y. siekiama sumažinti susidarančių atliekų kiekį bei skatina vykdyti pirminį rūšiavimą. Tačiau pirmieji šių metų mėnesiai jau atskleidžia nesąžiningų asmenų elgesį atsikratant atliekomis kitais neleistinais būdais. Todėl norisi priminti, kad įkainiai už atliekų tvarkymą bus kasmet perskaičiuojami, atsižvelgus į savivaldybės teritorijoje susidarančius atliekų kiekius ir gyventojų sąmoningumą, rūšiuojant atliekas.
Kaip nustato Vyriausybės nutarimu patvirtintos Taisyklės, pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai (arba jų įgalioti asmenys). Kintamąją įmokos dalį moka NT objektų savininkai (arba jų įgalioti asmenys), kuriems teikiamos komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslaugos. NT objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą įmoką, sąrašas yra patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymu.
Utenos rajono savivaldybės teritorijoje kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to, kokį atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka: ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio. Savo pasirinkimą NT savininkas turi įtvirtinti, pasirašydamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Nepasirašius sutarties, laikoma, kad sutartis sudaryta pagal standartines sąlygas (jos skelbiamos UAB „Utenos komunalininkas" tinklapyje). Dėl sutarties pasirašymo NT savininkas turi kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas".
Kas sudaro pastoviąsias ir kintamąsias atliekų tvarkymo sąnaudas?
Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – tai nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz. atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos).
Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – tai su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz., kintamosios atitinkamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos: kuro ir tepalų įsigijimo sąnaudos, sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, inventorius ir kitos sąnaudos; kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos).
Ar yra numatyta atleisti nuo mokesčių nekilnojamojo turto savininkus, kurie tuo turtu nesinaudoja?
Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų, nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu, deklaravimo tvarkos aprašą. Jame nurodyta, kaip NT savininkai gali būti atleidžiami nuo kintamosios dalies mokėjimo. Atkreipiame gyventojų dėmesį: nuo kintamosios dalies mokėjimo atleidžiami NT savininkai, deklaravę, kad atitinkamą laikotarpį (3 mėnesius–1 metus) nesinaudos nekilnojamojo turto objektu. Dėl atleidimo nuo kintamosios dalies savininkas turi kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas" (tel. pasiteirauti 8 389 63800, Rašės g. 4, Utena). Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 20 d. NT savininkas turi pateikti UAB „Utenos komunalininkas" licencijuoto elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už deklaruotą laikotarpį (jis turi neviršyti 35 kWh per vieną metų ketvirtį). Praėjus deklaruotam laikotarpiui, jeigu ir toliau nesinaudojama NT pastatu, vėl reikia pateikti prašymą.
Jeigu gyvenamajame būste gyvena mažiau žmonių negu apmokestinta kintamąja dalimi, taip pat reikia kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas" – nemokėsite kintamosios įmokos dalies už negyvenančiuosius (pvz., išvykusius dirbti į užsienį, studentus, atliekančius profesinę, privalomąją karo tarnybą ir pan. ir pateikti papildomą informaciją (pvz., darbovietės, mokymo pažyma ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad šis klausimas aktualus tik tiems asmenims, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, nes besinaudojantys individuliais konteineriais mokės pastovią įmokos dalį, o kintamoji įmokos dalis priklausys nuo faktiškai išvežto atliekų kiekio. Taip siekiama mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį ir vykdant pirminį atliekų rūšiavimą.

Naujai patvirtinti įkainiai bus taikomi nuo 2017 metų gegužės 1 d. >>>

Gal yra taikomos kokios nors kompensacijos ar lengvatos?
Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašą ir nustatė tokias kompensacijas:
– 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gyvenamosios paskirties objektuose – socialinės pašalpos gavėjams, daugiavaikėms šeimoms, nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime,
– 20 proc. pastoviosios įmokos dalį – gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte.
Dėl kompensacijų prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių ar atitinkamą kaimo seniūniją.
Informuojame, kad UAB „Utenos komunalininkas" yra sudaręs Komunalinių atliekų turėtojų registravimo komisiją, kuri nagrinėja atliekų turėtojų pateiktus prašymus, pretenzijas bei kitus klausimus dėl komunalinių atliekų turėtojų registro duomenų tikslinimo, atlieka patikrinimus vietoje, pvz., dėl nekilnojamojo turto naudojimo ne pagal tikslinę paskirtį ir kt.
Ar skirtingoms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms taikomi tie patys pastovios ir kintamos dalies dydžiai?
Ne. Skirtingoms NT objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamos dalies dydžiai. Kad būtų aiškiau, pateikiame lentelę su įmokų dydžiais.

Taigi, atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu NT objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, už 1 m3 atliekų sutvarkymą moka 19,93 Eur be PVM, o biologiškai suyrančių atliekų surinkimą –10,76 Eur be PVM.
Gyvenamosios paskirties objektų savininkai moka taip (kainos nurodytos Eur/ mėn):
- naudojant kolektyvinius konteinerius. Privačių namų gyventojams: pastovioji dalis – 2,60 Eur/namui, kintamoji – 1,20 Eur/žmogui; daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,14 Eur/butui ir 1,20 Eur/žmogui;
- naudojant individualius konteinerius. Privatiems namams: pastovioji dalis – 2,60 Eur/namui, kintamoji – 1,02 Eur (120 l faktinis konteinerio ištuštinimas), 2,03 Eur (240 l faktinis konteinerio ištuštinimas); daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,14 Eur/butui ir 8,47 Eur už 1 m3 faktinį konteinerio ištuštinimą (priklausomai nuo pasirinkto konteinerio dydžio).
Pabaigai – Jūsų palinkėjimas Utenos rajono gyventojams.
Kiekviena naujovė visada sulaukia tam tikro pasipriešinimo ir iškelia daug klausimų, į kuriuos atsakymus galime rasti tik diskutuodami, įsiklausydami vieni į kitus ir būdami sąžiningi. Esame įsitikinę, kad tik bendraudami ir bendradarbiaudami galime surasti visoms šalims tinkamiausius ir teisingiausius sprendimus. Tikriausiai ne veltui Utenos kraštas ne kartą buvo minimas kaip gerai besitvarkantis atliekų srityje.
Dėkoju už pokalbį. 

Joomla templates by a4joomla