1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Supaprastintos skelbiamos derybos

2017-05-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Asmenų palaikų ir jų fragmentų pervežimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 16 - Nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos, priskiriamos kodui – 90900000-6 Valymo ir sanitarinės paslaugos.
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti palaikų (lavonų ir lavonų fragmentų) pervežimo paslaugas nuolat (visą parą) vadovaudamasi Sutarties sąlygomis bei LR teisės aktų normų nuostatomis pagal HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai".
2.1. Paslauga - palaikų (lavonų) pervežimas - teikiama Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, gavus tarnybų (policijos komisariato, prokuratūros, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos) pranešimą bet kokiomis informavimo priemonėmis (telefonu, žodžiu ir kt.).
2.2. Paslaugos vykdytojas privalo per vieną valandą nuo pranešimo gavimo atitinkama transporto priemone atvykti į įvykio vietą bet kuriuo paros laiku, paimti palaikus ir juos pristatyti į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Utenos poskyrį, adresu Aukštakalnio g. 3, Utena, teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimams atlikti.
2.3. Žmogaus palaikų gabenimo paslaugas teikianti įmonė privalo užtikrinti saugų palaikų pakrovimą ir gabenimą visą parą septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis.
2.4. Poskyrio nedarbo valandomis arba kitais nenumatytais atvejais palaikai turi būti laikomi paslaugos teikėjo arba nuomojamuose specialiuose šaldymo įrenginiuose, tinkamuose žmonių palaikų trumpam laikymui (iki trijų parų) (temperatūra nuo 0 iki +5) Utenos mieste. Palaikų laikymas privalo būti vykdomas pagal HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai". Jei Utenos skyrius dėl techninių ar kitokių priežasčių nedirba, vežti į Vilniaus poskyrį.
2.5. Žmogaus palaikai pervežami tik specialiuose skysčiams nepralaidžiuose, nepermatomuose maišuose, užtraukiamuose arba užsegamuose kibiomis juostomis, ar specialiuose konteineriuose-neštuvuose arba karstuose ir tik specialia žmogaus palaikų pervežimo transporto priemone.
2.6. Transporto priemonė, skirta žmogaus palaikams vežti, turi būti uždara, švari. Jeigu per darbo dieną buvo naudojama žmogaus palaikams vežti, darbo dienos (pamainos) pabaigoje, jei reikia ir dažniau, turi būti valoma ir dezinfekuojama.
2.7. Paslaugų apimtis – ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 270 vnt.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora" dienos.
I.2.7. Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu, CVP IS priemonėmis, pirkimo komisijai..
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 42 str. 1 d. 4 p., 84 str. 3 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-05-25 16:00 val.

2017-05-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninių darbo projektų parengimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 12 - Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos, techninių tyrimų ir analizės paslaugos, priskiriamos kodui – 71222000-0 Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos.
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas sudaromas iš 2 pirkimo dalių:
1 pirkimo objekto dalis – Daugailių k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas;
2 pirkimo objekto dalis – Saldutiškio k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją parengti techninį darbo projektą su teigiama projekto ekspertizės išvada.
I.2.3. Pagrindiniai reikalavimai, atliekant Paslaugas:
2.3.1. rengiant techninius darbo projektus, turi būti atliktas detalus melioracijos statinių būklės tyrinėjimas, numatytas griovių atkarpų dugno valymas, augmenijos pašalinimas, grioviuose esančių pralaidų ir žiočių esamos būklės įvertinimas, jų atnaujinimas ar pakeitimas;
2.3.2. Ūkininkai, dalyvaudami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje, sutvarkė griovių šlaitus, pašalino krūmus, išardė bebravietes, išvalė drenažo žiotis, todėl, rengiant remonto darbų sąmatą, tose vietose krūmų šalinimo ir šienavimo darbų nenumatyti.
I.2.4. Pagrindinės techninio darbo projekto sudedamosios dalys:
2.4.1. aiškinamasis raštas;
2.4.2. vietovės schema;
2.4.3. inžineriniai-geologiniai tyrinėjimai;
2.4.4. esamos padėties analizė;
2.4.5. griovių ir jų statinių, kitų melioracijos ir hidrotechninių statinių tyrinėjimų ataskaita;
2.4.6. reperių katalogas;
2.4.7. techninių sprendimų pagrindimas;
2.4.8. techninės specifikacijos;
2.4.9. darbų, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai;
2.4.10. detali statybos darbų sąmata;
2.4.11. planas M 1:2000;
2.4.12. griovių profiliai (griovių remonto darbams);
2.4.13. melioracijos ir hidrotechninių statinių techniniai brėžiniai;
2.4.14. projekto suderinimų sąrašas.
I.2.5. Reikalavimai projektinei dokumentacijai: Techninis projektas rengiamas vadovaujantis projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga", MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas", MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės", MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai", STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu bei šia technine specifikacija.
Projekto dalies sprendiniai turi atitikti projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektinės dokumentacijos rengimo, reikalavimus.
Paslaugos teikėjas įsipareigoja projekto eksperto išvadoje nurodytas klaidas ar trūkumus savo lėšomis pašalinti per 7 darbo dienas nuo Ekspertizės akto išvados gavimo dienos, kol bus gauta teigiama techninio darbo projekto ekspertizės išvada, leidžianti tvirtinti projektą.
Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui techninius darbo projektus po 5 egz. popierinio varianto įrištose bylose ir po 1 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje, įrašytus PDF formatu.
I.2.6. Paslaugos atlikimo terminas – Paslaugą atlikti per 5 mėnesius nuo Sutarties įregistravimo dienos Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora".
I.2.7. Sutartis galioja 6 mėnesius, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties įregistravimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, supaprastintų skelbiamų derybų būdu, CVP IS priemonėmis, pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 84 str. 3 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-05-12 15:00 val.

2017-05-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71222000-0 ,,Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugas.
Vieta – Utenos miestas.
Perkamos paslaugos – Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugos, susideda iš: Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugos, geodezinių matavimų, plano parengimo ir derinimo.
Atliekant geodezinius matavimus paženklinamos ir nustatomos Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų planas suderinamas su Valstybės įmone „Registrų centras".
Paslaugos bus pripažintos atliktomis tik gavus Valstybės įmonės „Registrų centras" pritarimą (derinimą) dėl parengto Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų geodezinių matavimų plano.
Pateikiami dokumentai: sukurta (analoginė) parengto geodezinio plano dokumentacija 5 bylos ir skaitmeninės bylos 5 egzemplioriai kompiuterinėje laikmenoje.
I.2.3. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino. Sutarties pradžia – nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.4. Paslaugų atlikimo terminas – 11 mėnesių nuo Sutarties pradžios.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas pirkimas, supaprastintų skelbiamų derybų būdu.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 42 str. 1 d. 4 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu, CVP IS priemonėmis, pirkimo komisijai.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-05-05 12:00 val.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų esančių adresu, Donelaičio g. 22, Utena ir Aukštaičių g. 1-5, Utena techninės būklės tikrinimo paslaugas, pagal įgaliotos įstaigos patvirtintas neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo procedūras, parengtas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų privalomosios techninės būklės tikrinimai turi būti atliekami:
1. pirmą kartą per mėnesį po sutarties įsigaliojimo;
2. periodiškai – kas 12 mėnesių.
Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techniniai duomenys:
1. Donelaičio g. 22, Utena:
- Kėlimo galia – 260kg;
- Pavara – elektrinė;
- Kėlimo greitis – 0,12 m/s;
- Sustojimų skaičius – 3
- Gamybos metai – 2008;
- Gamintojas – UAB „Šiaulių liftai"
2. Aukštaičių g. 1-5, Utena:
- Kėlimo galia – 250kg;
- Pavara – hidraulinė;
- Kėlimo greitis – 0,13 m/s;
- Sustojimų skaičius – 2
- Gamybos metai – 2009;
- Gamintojas – UAB „Rolautomatika"
Reikalavimai mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugoms:

1. Neįgaliųjų keltuvo techninę būklę turi teisę patikrinti įgaliotos įstaigos ekspertas;
2. Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimą atlikti pagal įgaliotos įstaigos patvirtintas neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo procedūras, parengtas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
Tiekėjas pateikia išvadą, ar neįgaliųjų keltuvai yra saugūs naudoti iki kito techninės būklės patikrinimo.
I.2.2. Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.2.3. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas pirkimas, supaprastintų skelbiamų derybų būdu.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 42 str. 1 d. 4 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu, CVP IS priemonėmis, pirkimo komisijai.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-29 12:00 val.

2017-03-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse ir Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse)".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233220-7 „Kelių dangos darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse ir Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse).
Pirkimo objektas sudaromas iš II atskirų pirkimo objekto dalių:
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

I Pirkimo objekto dalis – „Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse";
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
Atliekami, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Rangovas privalo sutaisyti ne mažiau kaip 1000 m2, bet ne daugiau kaip 1700 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų Utenos miesto gatvėse ir išvežti atliekas - ne mažiau kaip 75 t ir ne daugiau kaip 130 t išfrezuoto asfaltbetonio į UAB „Utenos komunalininkas" teritoriją atstumu iki 5 km. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN , kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Nepagrindiniai darbai:
Atliekami, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Subrangovas gali sutaisyti ne mažiau kaip 500 m2, bet ne daugiau kaip 800 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų Utenos miesto gatvėse ir išvežti atliekas ne mažiau kaip 38 t ir ne daugiau kaip 60 t išfrezuoto asfaltbetonio į UAB „Utenos komunalininkas" teritoriją atstumu iki 5 km. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN, kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 16 d.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir dirba nepertraukiamai, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. liepos 15 d.

II Pirkimo objekto dalis – ,,Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse)".
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
1.1. Išfrezuojama freza ne mažiau kaip 900 m2 ir ne daugiau kaip 1200 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų gatvėse:
1.1.1. Daugailių sen. - ne mažiau kaip 65 m2 ir ne daugiau kaip 87 m2;
1.1.2. Kuktiškių sen. - ne mažiau kaip 68 m2 ir ne daugiau kaip 91 m2;
1.1.3. Leliūnų sen. - ne mažiau kaip 140 m2 ir ne daugiau kaip 187 m2;
1.1.4. Saldutiškio sen. - ne mažiau kaip 61 m2 ir ne daugiau kaip 81 m2;
1.1.5. Sudeikių sen. - ne mažiau kaip 86 m2 ir ne daugiau kaip 114 m2;
1.1.6. Tauragnų sen. - ne mažiau kaip 68 m2 ir ne daugiau kaip 91 m2;
1.1.7. Utenos sen. - ne mažiau kaip 195 m2 ir ne daugiau kaip 260 m2;
1.1.8. Užpalių sen. - ne mažiau kaip 114 m2 ir ne daugiau kaip 152 m2;
1.1.9. Vyžuonų sen. - ne mažiau kaip 103 m2 ir ne daugiau kaip 137 m2.
1.2. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios.
1.3. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę.
1.4. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C.
1.5. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN , kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama.
1.6. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu.
1.7. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
1.8. Išfrezuotas asfaltbetonis Rangovo/Subrangovo transportu išvežamas į Užsakovo nurodytą vietą, bet ne toliau 5 km nuo darbo vietos. Išfrezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobėms užpilti.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir dirba nepertraukiamai iki 2017 m. liepos 18 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 16 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 8.3 p., 92.2 p., 99 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-03-06 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2016-12-14

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo statybos darbai"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Statybos apimtys:
Parengti Techninio projekto „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projektas" reikiamoms dalims Darbo projektą;
Techniniame projekte „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projekte" visi numatyti darbai:
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Teritorijos sutvarkymo darbai, išskyrus asfalto dangos, trinkelių dangos, biriosios dangos įrengimo darbus.
Nepagrindiniai darbai, kurių atlikimui gali būti pasitelkti Subrangovai:
Asfalto dangos, trinkelių dangos, biriosios dangos įrengimo darbai;
Lauko vandentiekio tinklų įrengimo darbai;
Apšvietimo įrengimo darbai;
Techninio projekto „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projektas" reikiamoms dalims Darbo projekto parengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 16 str.,84 str. 1 p.

2016-11-30

Prekių pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 48 699, faks. 8 389 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas http://www.utena.lt/, http://www.utena.lt/
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Statybinės prekės
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos įvairios statybinės prekės
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-11-25

2016-11-23

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 48699, faks. 8 389 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Paslauga apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus.
Vaizdo stebėjimo sistema (19 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengiamas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-09-30

2016-11-02

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61 597, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMAS, TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos artezinių gręžinių likvidavimo, techninio projekto parengimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 42 str. 1 d. 4 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis

2016-10-12

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 48 699, faks. 8 389 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Buvusio pesticidų sandėlio (Šnieriškių k. Utenos sen., Utenos r.) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Paslaugos, papildomas kodas darbai - Buvusio pesticidų sandėlio užterštos teritorijos (toliau - užteršta teritorija) tvarkymas
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-09-22

2016-09-29

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 48 699, faks. 8 389 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Buvusio pesticidų sandėlio (Šnieriškių k. Utenos sen., Utenos r.) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Paslaugos, papildomas kodas darbai - Buvusio pesticidų sandėlio užterštos teritorijos (toliau - užteršta teritorija) tvarkymas
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-09-22

2016-09-05

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61644, faks. (8 389) 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Sniego valymas nuo Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama sniego valymo nuo Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 84 str. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis.

2016-08-17

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61644, faks. (8 389) 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Užpalių gimnazijos pastato modernizavimo techninio projekto parengimo papildomos paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Utenos rajono savivaldybės Užpalių gimnazijos pastato modernizavimo techninio projekto parengimo papildomos paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas pirkimas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 16 str., 92 str. 3 d. 6 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.3 p., 115.4 p. nuostatomis.

2016-08-16

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Ateities gatvės Utenos mieste rekonstravimo darbai"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagal techninį projektą parengti darbo projektą.Atlikti statybos darbus:
Gatvės ilgis 444 m., plotis 2.75 m;
Apšvietimo tinklų bendras ilgis 545 m.;
Lietaus nuotekų tinklų ilgis 543 m.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.

2016-06-27

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61 644, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Turto vertinimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos turto vertinimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 84 str. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-06-23

2016-06-27

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61 644, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Asbesto atliekų šalinimo Utenos rajone paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos asbesto atliekų šalinimo Utenos rajone paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 84 str. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-06-23

 

2016-06-21

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61644, faks. (8 389) 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ KIRTIMO PASLAUGOS
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos pavojų keliančių medžių kirtimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis VPĮ 16 str., 84 str. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis.

2016-06-08

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Sigita Paškevičienė, tel. (8 389) 61 597, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Sodo technikos techninio aptarnavimo, remonto, aprūpinimo atsarginėmis dalimis paslaugų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektą sudaro – krūmapjovių, vejapjovių, vejos traktoriukų, sniego valytuvų, šakų smulkintuvų ir benzopjūklų (toliau – Sodo technika) techninio aptarnavimo, remonto bei jų aprūpinimo atsarginėmis dalimis paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 16 str., 84 str. 1p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-06-08

2016-06-08

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 48699 , faks. 8 389 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugas apima 19 komplektų valdomų spalvoto (diena/naktis) vaizdo stebėjimo kamerų su objektyvais ir lauko korpusais:
- 19 vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą perkančiosios organizacijos nurodytose vietose.
- vaizdo stebėjimo sistemos centro įrengimą;
- vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos įdiegimą;
- nuolatinį vaizdo perdavimą;
- įdiegtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimą, techninę priežiūrą bei kitų su sistemos
eksploatacija susijusių paslaugų teikimą.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 14 str., 16 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-06-01

2016-06-03

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. (8 389) 61644, faks. (8 389) 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Autobusų su vairuotoju nuoma
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama autobusų su vairuotoju nuoma (Utena – Vilnius – Utena) Utenos rajono savivaldybės kolektyvų nuvežimui į Dainų šventę, vykstančią Vilniuje, vežiojimui į repeticijas, pasirodymus, šventės renginius ir parvežimui atgal.
Dalyvių skaičius – 335 žmogus.
Numatoma rida vienam autobusui kelionei į Vilnių ir ne mažiau 200 km ir ne daugiau 230 km, vežiojimui po Vilnių - ne mažiau 95 km ir ne daugiau 100 km.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 14 str., 16 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-05-30

2016-04-27
Pirkimo pavadinimas: „Dalies Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymo ir infrastruktūros plėtros įrengimo Utenos mieste, rekonstravimo, naujos statybos darbai".

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 173829
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2016-04-26 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2016-05-10, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-05-10, 14 val. 00 min.

2016-04-18
Pirkimo pavadinimas: ,,S. Dariaus ir S. Girėno gatvės Utenoje kapitalinio remonto darbai"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 173485
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2016-04-18 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2016-05-03, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-05-03, 14 val. 00 min.

2016-03-15
Pirkimo pavadinimas: ,,Hipodromo gatvės Utenoje įrengimo darbai"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 172338
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2016-03-15 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2016-03-29, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-03-29, 14 val. 00 min.
2015-12-30

Pirkimo pavadinimas: „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) techninės būklės įvertinimo ir tikrinimo paslaugos"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 170562
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2015-12-29 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2016-01-12, 14 val. 30 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2016-01-12, 14 val. 30 min.

2015-12-22
Pirkimo pavadinimas: ,,Automobiliniai degalai (benzinas A95, dyzelinis kuras, suskystintos automobilių dujos)"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 170408
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2015-12-22 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2016-01-07, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2016-01-07, 14 val. 00 min.

 

2015-11-20
Pirkimo pavadinimas: „Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos bei automobilių aprūpinimas atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 169416
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2015-11-19 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-12-03, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-12-03, 14 val. 00 min.

2015-05-18

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymo papildomų pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės ir pusinės krepšinio aikštelės įrengimo darbai"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (ne mažiau 23, ne daugiau 27 automobilių stovėjimo vietos).
Pusinės 15 x 15 m krepšinio žaidimo aikštelės įrengimas.
Ne mažiau 295 m2, ne daugiau 305 m2 dydžio vaikų žaidimų aikštelės dangos įrengimas.
Ne mažiau 65 m2, ne daugiau 75 m2 dydžio treniruoklių aikštelės dangos įrengimas.
Pėsčiųjų takų įrengimas, ne mažiau 82 m, ne daugiau 100 m.
Pagalbiniai (nepagrindiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Techninės dokumentacijos parengimas.
Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas.
Krepšinio žaidimo aikštelės sintetinės dangos įrengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 16 str., 84 str. 1p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2015-05-14

2015-05-06
Pirkimo pavadinimas: „Viešinimo ir reklamos paslaugos – originalių radijo laidų, susijusių su Utenos rajono savivaldybės tarybos, Utenos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų bei įmonių veikla, sukūrimas, rengimas ir transliavimas eteryje"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 163017
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2015-05-06 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-05-19, 14 val. 30 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-05-19, 14 val. 30 min.

2014-08-18

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo (-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurgita Šukienė, tel. (8 389) 63 897, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas, Utenos kultūros centro kavinės interjero ir šalia jos esančios lauko erdvės sutvarkymo papildomi darbai
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Reikės atlikti tokius pagrindinius statybos darbus:
Kavinės dalį sienų, apie 70 m2, apipavidalinti natūralaus džiovinto medžio apvaliais 40–160 mm skersmens rąstais. Juos banguotai sumontuoti palei 3 kavinės sienas. Numatyti apšvietimą tarp esamos medinės sienos ir rąstelių.
Įrengti 2800x400x1000±10 mm iš medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos baro stalą su įmontuotomis LED arba lygiavertėmis šviečiančiomis juostelėmis iš viršaus, šonų ir apačios. Baro stalo priekinė pusė apipavidalinama natūralaus džiovinto medžio apvaliais 40–160 ±10 mm skersmens rąstais. Prie baro numatyti baro kėdes. .
Virš baro stalo įrengti LED arba lygiaverčius kabančius šviestuvus.
Sieną už baro įrengti iš natūralių išdžiovintų nužievintų medžio kamienų su šakomis. Sienoje sumontuoti polikarbonatinio stiklo plokštės, arba lygisvertės medžiagos 350x250x10 mm baro lentynėles, skirtas buteliams pastatyti. Įrengti apšvietimą. Siena už medžio kamienų nudažyti (spalva derinama rengiant kavinės interjero įrengimo planą).
Šalia baro sienos pastatyti 2800x400x1000±10 mm indaują su keturiomis besivarstančiomis durelėmis (indaujos spalva derinam rengiant kavinės interjero įrengimo planą).
Įrengti bare kriauklę, numatyti geriamo vandens ir nuotekų tinklus kavos aparatui.
Sumontuoti medines su išpjautais ornamentais 400 x 250 x 20±10 mm lubų plokštes. Lubas po plokštėmis nudažyti blizgaus aukso spalvos dažais (lubų spalva derinama rengiant kavinės interjero įrengimo planą). Įrengti lubų apšvietimą.
Langus uždengti klasikinės rudos spalvos užuolaidomis, numatyti karnizus, (užuolaidų medžiaga derinama rengiant kavinės interjero įrengimo planą).
Įrengti kavinės patalpas nuo baro atskiriančios stiklinės sienutės apšvietimą.
Lauke įrengti dvi apvalias 8000 ±10 mm skersmens kietmedžio lentų terasas. Terasos 15 mm pakeltos nuo žemės. Jose sumontuoti du sulankstomus, lengvai demontuojamus skėčius nuo saulės. Skėčių karkasas pagamintas ir plieninių 80-90 mm vamzdžių, uždangalas nuo saulės 8000±10 mm skersmens, pagamintas iš tentinės (neperšlampamos) medžiagos. Kiekvienoje terasoje numatyti po 14 vnt. (plastikinių arba lygiavertės medžiagos) stalų ir po 56vnt. (plastikinių, arba lygiavertės medžiagos) kėdžių.
2. Nepagrindiniai darbai (papildomos paslaugos): parengti Utenos kultūros centro kavinės interjero įrengimo planą.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 d.

2014-08-18

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurgita Šukienė, tel. (8 389) 63 897, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų šalia Utenos kultūros centro įrengimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Reikės atlikti tokius pagrindinius I etape numatytus statybos darbus:
• Įrengti 2 apvalias 8000±10 mm diametro gėlines „vazonus".
• Įrengti 1 apvalią 6000±10 mm diametro gėlinę „vazoną".
• Įrengti 1 apvalią 5000±10 mm diametro gėlinę „vazoną".
• Įrengti 1 apvalią 3000±10 mm diametro gėlinę „vazoną".
• Suformuoti gėlinės grupėmis.
• Įrengti esamam fontanui 4 dažnių keitiklius fontano siurblių greičiui reguliuoti (fontano čiurkšlių aukščiui keisti).
• Įrengti apie 73 m2 betono trinkelių dangos.
2. Nepagrindiniai darbai (papildomos paslaugos): pagal techninę specifikaciją (užduotį) paruošti mažosios architektūros elementų šalia Utenos kultūros centro įrengimo schemą ir schemoje darbus suskirstyti į 4 etapus.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 d.

2014-03-17

Pirkimo pavadinimas: „Esamos valgyklos patalpų, Kauno g.29, Leliūnų mstl., Utenos r., rekonstravimo į seniūnijos patalpas II etapo statybos darbai"
Pirkimo būdas – Supaprastintos skelbiamos derybos
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas – VPĮ 84 str. 1 d.
Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas: Iki 2014-03-27 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2014-03-27 10:00
Nuoroda į pirkimą: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=179493

2014-02-25

Pirkimo pavadinimas: „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Saldutiškio miestelyje" dalies (I bei IX etapuose) numatytų darbų pirkimas"
Pirkimo būdas – Supaprastintos skelbiamos derybos
Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas: Iki 2014-03-13 15:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2014-03-13 15:00
Nuoroda į pirkimą: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=165111

2013-10-22
Pirkimo pavadinimas: ,,Asbesto atliekų šalinimas Utenos rajone “
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 144103
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2013-10-22 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-11-04, 10 val. 30 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-11-04, 10 val. 30 min.

 


 

2013-09-09 Darbų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ligita Norkūnienė, tel. (8 389) 61 502, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: UTENOS KULTŪROS CENTRO PAPILDOMI ELEKTROS INSTALIACIJOS, SANTECHNIKOS IR BENDRASTATYBINIAI DARBAI
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas skaidomas į 3 atskiras pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis - „Utenos kultūros centro papildomi elektros instaliacijos darbai“
II pirkimo objekto dalis - „Utenos kultūros centro papildomi santechnikos darbai“
III pirkimo objekto dalis - „Utenos kultūros centro papildomi bendrastatybiniai darbai“
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.

 


 

2013-09-03 Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ligita Norkūnienė, tel. (8 389) 61 502, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: MULTIFUNKCINIŲ SPAUSDINIMO – KOPIJAVIMO ĮRENGINIŲ NUOMA
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: I pirkimo objekto dalis - „Multifunkcinio spausdinimo-kopijavimo įrenginio (lazerinė spalvinė technologija) (spalvotas spausdinimas, skenavimas, kopijavimas) nuoma“ – 1 vnt. II pirkimo objekto dalis - „Multifunkcinio spausdinimo-kopijavimo įrenginio (lazerinė spalvinė technologija) (vienspalvis spausdinimas, skenavimas, kopijavimas) nuoma“ – 1 vnt.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.

 


 

2013-06-20
Pirkimo pavadinimas: „Utenos r. Daugailių seniūnijos Daugailių mel. obj. Nr. 8 Salupio up. dalies remonto techninio darbo projekto įgyvendinimo darbai”
Pirkimo būdas – Supaprastintos skelbiamos derybos
Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas: Iki 2013-07-04 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2013-07-04 10:00
Nuoroda į pirkimą: http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_i...

 


 

2013-06-05 Darbų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Objekto "Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Užpalių miestelyje" (I; III; V; VII; VIII; IX etapuose)
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vadovaujantis parengtu techniniu projektu, reikės atlikti statybos darbus:
1. Parengti darbo projektą (reikiamoms dalims).
2 Rekonstruojami Užpalių miestelio Pilies g., Vytauto g., Astiko g. Šaligatviai ir dalis J. Basanavičiaus g. Šaligatvių bei šių gatvių inžineriniai tinklai (Techniniame projekte I etape numatyti darbai;);
3. Rekonstruojama Pilies g. (dangos ir kelkraščių įrengimas), inžineriniai tinklai (drenažas, apšvietimas, ryšio tinklai) (Techniniame projekte III etape numatyti darbai).
4. Įrengiami sporto aikštynai (multifunkcinė krepšinio - lauko teniso aikštelė, tinklinio aikštelė su smėlio danga, trijų vietų viešasis tualetas) (Techniniame projekte V etape numatyti darbai).
5. Skvero įrengimas (kertami blogos būklės medžiai, sodinami nauji želdiniai, įrengiami takai, suoliukai, šiukšliadėžės, inžinieriniai tinklai) (Techniniame projekte VII etape numatyti darbai).
6. VIII etapas. Rekreacinės zonos - dalies J. Basanavičiaus gatvės šaligatvių įrengimas (Techniniame projekte VIII etape numatyti darbai).
7. Rekreacinės zonos šalia Užpalių gimnazijos įrengimas (rekonstruojama lauko estrada, įrengiami suoliukai bei šiukšliadėžės, įrengiami inžinieriniai tinklai) (Techniniame projekte IX etape numatyti darbai).
8. Užpalių miestelyje pastatyti du stendus.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.

 


 

2013-03-01 Darbų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Vandentiekio sistemos statyba Kaimynų kaime" ir "Vandentiekio sistemos statyba Šiaudinių senajame kaime"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: „Vandentiekio sistemos statyba Kaimynų kaime“, numatoma atlikti šie darbai:
atlikti visuomenės informavimo procedūras apie numatomus statyti objektus;
privalomų teritorijos planavimo dokumentų parengimas pagal LR Teritorijų planavimo įstatymą IX-1962 2004-01-15
inžinierinės geologijos tyrinėjimų atlikimas;
inžinierinės topografijos atlikimas;
techninių darbo projektų parengimas ir suderinimas;
visų reikiamų leidimų gavimas, t.sk. statybos leidimo gavimas;
prieš parengiant techninius darbo projektus atlikti PAV‘ą;
2 vandens gręžinių įrengimas su išteklių aprobavimu (25 metų perspektyviniam laikotarpiui vandens suvartojimas numatomas iki 100 m3/d) ir sanitarinių apsaugos zonų nustatymu, vadovaujantis HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, ir įteisinimu;
lengvų konstrukcijų pastato kuriame tilptų visa reikiama vandens gerinimo įrenginių įranga įrengimas;
vandens gerinimo įrenginių pagal vandens savybes, panaudojant slėginius filtrus įrengimas;
vielos tinklo tvoros aplink vandenvietę įrengimas;
žvyro dangos aikštelių ir privažiavimų įrengimas;
inžinerinių tinklų (vandentiekis, kabelinė linija) įrengimas: apie 1486 m vandentiekio magistralinių ir apie 195 m įvadinių tinklų;
esamų dangų atstatymas;
gerbūvis, aplinkos sutvarkymas;
informacinių stendų (skydų) ir įspėjamųjų bei nukreipiamųjų ženklų įrengimas.
„Vandentiekio sistemos statyba Šiaudinių senajame kaime“, numatoma atlikti šie darbai:
atlikti visuomenės informavimo procedūras apie numatomus statyti objektus (skelbimas spaudoje);
privalomų teritorijos planavimo dokumentų parengimas pagal LR Teritorijų planavimo įstatymą IX-1962

 


2013-01-15
inžinierinės geologijos tyrinėjimų atlikimas;
inžinierinės topografijos atlikimas;
techninių darbo projektų parengimas ir suderinimas;
visų reikiamų leidimų gavimas, t.sk. statybos leidimo gavimas;
prieš parengiant techninius darbo projektus atlikti PAV‘ą (jeigu privaloma);
1 vandens gręžinio įrengimas su išteklių aprobavimu (25 metų perspektyviniam laikotarpiui vandens suvartojimas numatomas iki 100 m3/d) ir sanitarinių apsaugos zonų nustatymu, vadovaujantis HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ ir įteisinimu;
lengvų konstrukcijų pastato kuriame tilptų visa reikiama vandens gerinimo įrenginių įranga įrengimas;
vandens gerinimo įrenginių pagal vandens savybes, panaudojant slėginius filtrus įrengimas;
vielos tinklo tvoros aplink vandenvietę įrengimas;
žvyro dangos aikštelių ir privažiavimų įrengimas;
inžinerinių tinklų (vandentiekis, kabelinė linija) įrengimas: apie 1 km vandentiekio magistralinių ir apie 15 vnt. įvadinių atšakų;
esamų dangų atstatymas;
gerbūvis, aplinkos sutvarkymas;
informacinių stendų (skydų) ir įspėjamųjų bei nukreipiamųjų ženklų įrengimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 92 str. 3 d. 6 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-02-26

 

 


 

2013-01-16
Pirkimo pavadinimas: „Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimas“ techninio projekto parengimas ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 131775
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2013-01-16 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2013-01-29 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-01-29 10:00

 


 

Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimas“ techninio projekto parengimas ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objekto apimtys ir sudėtis: 1 vnt. techninis projektas ir projekto vykdymo priežiūra.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 3 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-01-14


Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Baldų pirkimas projektui Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ ir „Baldų amatų centrui „Svirnas“ įsigijimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Trumpas pirkimo objekto aprašymas I pirkimo objekto daliai - „Baldų pirkimas projektui Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“: 1. Rakinama pilnai uždara dviejų durų dokumentų spinta – 4 vnt.; 2. Rakinama pilnai uždara vienų durų spinta – 3 vnt.; 3. Vienvietis minkštasuolis – 2 vnt.; 4. Dvivietis minkštasuolis – 4 vnt.; 5. Apvalus žurnalinis staliukas – 2 vnt. 6. Mokinio stalas. Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas – 12 vnt.; 7. Mokinio kėdė. Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė – 12 vnt. Trumpas pirkimo objekto aprašymas II pirkimo objekto daliai - „Baldų amatų centrui „Svirnas“ įsigijimas“: 1. Sieninės spintelės – 2 vnt.; 2. Kėdės – 29 vnt.; 3. Virtuviniai stalai – 2 vnt.; 4. Spinta aukšta, pusiau uždara – 4 vnt.; 5. Duonkubiliai mediniai – 2 vnt.; 6. Indauja – 2 vnt.; 7. Ližė – 1 vnt.; 8. Sekcija-lentyna – 2 vnt.; 9. Stalas – 2 vnt.; 10. Mobilios lentynos žolių maišų sandėliavimui – 8 vnt.; 11. Pakaba žolynams – 8 vnt.; 12. Seminarinis stalas – 1 vnt.; 13. Stalas – 1 vnt.; 14. Kėdės sulankstomos – 30 vnt.; 15. Spinta aukšta, uždara su stiklinėmis durelėmis, rakinama – 6 vnt.; 16. Rėmeliai juostoms austi – 6 vnt.; 17. Veidrodis – 1 vnt.; 18. Spintelė – 1 vnt.; 19 Kabykla – 1 vnt.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-12-18


Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Benamių gyvūnų gaudymas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Paslaugų sąlygos:
Vykdytojas Paslaugoms suteikti turi turėti patalpas (toliau - gyvūnų globos namai) Utenos rajone, atitinkančias teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, kuriose vienu metu būtų galima talpinti ne mažiau kaip 130 bešeimininkių ir bepriežiūrių (toliau - benamių) gyvūnų;
Paslaugų aprašymas:
1. benamių gyvūnų gaudymas, jų surinkimas ir transportavimas į gyvūnų globos namus ir laikinoji jų globa.
2. gyvūnų lavonų surinkimas ir jų utilizavimas;
3. gyvūnų gaudymas pagal gyventojų, specialių tarnybų pranešimus ir jų transportavimas į gyvūnų globos namus;
4. gyvūnų, patekusių į gyvūnų globos namus, veterinarijos gydytojo apžiūra, prireikus pirmosios medicinos pagalba suteikimas, tolimesnis gydymas. Apie įvykdytas ir (ar) numatomas priemones, priimtus sprendimas dėl tolesnio gyvūnų likimo, įrašoma gyvūnų ambulatoriniame žurnale;
5. gyvūnų globos namuose priglaustų gyvūnų perdavimas atsiradusiems šeimininkams (fiziniams ar juridiniams asmenims);
6. naujų šeimininkų gyvūnų globos namuose priglaustiems benamiams gyvūnams ieškojimas (skelbimai vietinėje spaudoje, internetiniame tinklapyje ir kt.);
7. gyvūno šeimininko informavimas apie sugautą gyvūną, jei gyvūnas turi registracijos žetoną, antkaklį su adresu ar kitokias žymas pagal kurias galima surasti šeimininką;
8. informavimas gyvūnų globa besirūpinančios visuomeninės organizacijos bei visuomenės apie naujai sugautus gyvūnus (visuomeninė organizacija informuojama paros laikotarpyje, visuomenė (išspausdinant skelbimą vietinėje spaudoje, nurodant gyvūnų veislę, lytį, apytikrį amžių ir/ar kitus požymius) - 5 d. laikotarpyje);
9. sužeistų ar ligotų laukinių paukščių ir žvėrių gaudymas, pagalbos suteikimas, paleidimas į laisvę arba perdavimas įgaliotoms institucijoms;
10. benamių gyvūnų laikymas ir priežiūra (gyvūnai gyvūnų globos namuose laikomi ir prižiūrimi kol juos pasiima buvę ar naujai surasti šeimininkai. Eutanazija taikoma nepagydomai sergantiems, skausmą kenčiantiems, nusenusiems, agresyviems gyvūnams. Gyvūnų eutanaziją atlieka veterinarijos gydytojas, laikantis teisės aktų reikalavimų);
11. benamių gyvūnų apskaitos užtikrinimas (benamių gyvūnų apskaitos žurnalų, pažymų apie sugautus gyvūnus, gyvūnus paėmusių fizinių ar juridinių asmenų sąrašų bei kitų gyvūnų apskaitą užtikrinančių dokumentų pildymas);
3.2.12. bendradarbiavimas su policija ir/ar Užsakovu, teikiant sąlygose nurodytas Paslaugas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-12-05


Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt, www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Prenumeratos paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Numatomos pirkti tokios prenumeratos paslaugos (36 mėn.): 1. Savivaldybių žinios – 58 vnt. 2. Utenos apskrities žinios – 21 vnt. 3. Utenis – 15 vnt. 4. Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos - 2 vnt. 5. Lietuvos rytas - 3 vnt. 6. Utenos diena - 21 vnt. 7. Aukštaitiškas formatas – 3 vnt. 8. Dialogas - 3 vnt. 9. Gimtoji kalba - 3 vnt. 10. Valstiečių laikraštis - 9 vnt. 11. Valstybės žinios su CD - 3 vnt. 12. Informaciniai pranešimai - 3 vnt. 13. Apskaita biudžetinėse įstaigose (pakeitimų prenumerata) - 3 vnt. 14. VSAFAS apskaitos standartai (pakeitimų prenumerata) – 3 vnt.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-11-14


Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt, www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo II etapas“ anglų kalbos mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos ir asmeninių vadybinių gebėjimų mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: I pirkimo objekto dalis - Anglų kalbos mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugos: Mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičius- ne mažiau 30 vnt. Kursų trukmė: 708 akademinių valandų iš viso. Kursų intensyvumas: iki 4 akademinių valandų per savaitę. Paslaugos teikėjas testavimo būdu turi sudaryti tris grupes pagal žinių lygį, kurios mokinsis kiekviena po 118 akademinių valandų kiekviename etape, kurių bus du. II pirkimo objekto dalis - Asmeninių vadybinių gebėjimų mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugos: Mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičius - ne mažiau 30 vnt. Mokymo programos trukmė - 104 akademinės valandos, kiekvieno seminaro trukmė - 8 akademinės valandos. Seminarų intensyvumas: iki 2 kartų per mėnesį. Seminarai (skirtingi moduliai): Kalbos kultūra, Analitinis ir kūrybinis mąstymas, Pranešimo rengimas ir skaitymas, Derybų vedimo įgūdžiai, Kaip bendrauti su žiniasklaida, Laiko valdymas, Sprendimų priėmimas, Streso ir „spaudimo“ valdymas, Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai, Bendravimas ir bendradarbiavimas, Darbuotojo etika ir etiketas, Tarnybinis protokolas, Pasirengimas darbui valstybės tarnyboje.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-11-14


Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, faks. (8 389) 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt, www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maisto prekių pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Numatomos pirkti tokios prekės: 1. Negazuotas geriamas vanduo (0,5 l) – 100 pakuočių (po 12 buteliukų). 2. Negazuotas geriamas vanduo (1 l) – 100 pakuočių (po 6 buteliukus). 3. Gazuotas geriamas vanduo (0,5 l) – 100 pakuočių (po 12 buteliukų). 4. Gazuotas geriamas vanduo (1 l) – 100 pakuočių (po 6 buteliukus). 5. Natūralus negazuotas mineralinis vanduo (0,5 l) vanduo – 100 pakuočių (po 12 buteliukų). 6. Natūralus negazuotas mineralinis vanduo (1 l) vanduo – 100 pakuočių (po 6 buteliukus). 7. Natūralus gazuotas mineralinis vanduo (1 l) vanduo – 100 pakuočių (po 6 buteliukus). 8. Natūralus gazuotas mineralinis vanduo (0,5 l) vanduo – 100 pakuočių (po 12 buteliukų). 9. Vaisvandeniai (0,5 l) – 100 pakuočių (po 12 buteliukų). 10. Saldainiai (rinkinys, ne mažiau kaip 44 proc. kakavos) – 30 dėžučių 11. Saldainiai (ne mažiau kaip 33 proc. kakavos, ne mažiau kaip 19 proc. pieno sausųjų medžiagų) – 10 kg. 12. Juodosios arbatžolės (pakuotėje 100 vnt. dvigubų arbatos maišelių po 1,5 g. su siūlu) – 10 pakuočių. 13. Žalioji arbata (pakuotėje ne mažiau 20 vnt. maišelių su siūlu) – 10 pakuočių. 14. Maistinė acto rūgštis (9 proc., 1 l) – 10 l. 15. Geriamoji soda (500 g.) – 5 pakuotės. 16. Grietinėlė kavai (10-15 proc., pakuotėje 10 vnt. po 10g.) – 1000 pakuočių. 17. Malta natūrali kava (0,5 kg) – 100 pakuočių. 18. Kavos pupelės (0,5 kg) – 100 pakuočių. 19. Baltas smulkus cukrus pakeliais (pakuotėse 50 vnt. po 5g.) – 100 pakuočių. 20. Baltas smulkus cukrus (1 kg) – 10 pakuočių. 21. Sausainiai (trapios tešlos, sveriami, kg.) – 5 kg. 22. Sausainiai (sluoksniuotos tešlos, sveriami, kg) – 10 kg. 23. Sausainiai (biskvitiniai, sveriami, kg) – 10 kg. 24. Sausainiai (be sintetinių priedų ir konservantų, sveriami, kg) – 10 kg. 25. Sausainiai (be sintetinių priedų ir konservantų, pakuotėje, 0,53 kg) – 100 pakuočių. 26. Sausainiai (padengti kakaviniu, pieniniu glajumi, sveriami, kg) – 10 kg. 27. Vynuogės (aukščiausios klasės, žalios, besėklės) – 10 kg. 28. Vynuogės – (I klasės, raudonos / mėlynos) – 100 kg. 29. Apelsinai (I klasės, 77-88 mm skersmens) – 200 kg. 30. Mandarinai (I klasės, 50-60 mm skersmens) – 200 kg. 31. Obuoliai (I klasės, min. skersmuo – 5,5 cm) -200 kg. 32. Bananai (I klasės) – 200 kg. 33. Kriaušės (I klasės, min. skersmuo – 5cm) – 200 kg.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-11-12
 

2012-11-16
Pirkimo pavadinimas: „Prenumeratos paslaugos“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 129690
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-11-16 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-11-28 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-11-28 11:00

2012-11-16
Pirkimo pavadinimas: „Projekto „Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo II etapas“ anglų kalbos mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos ir asmeninių vadybinių gebėjimų mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 129685
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-11-16 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-11-29 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-11-29 11:00

2012-11-14
Pirkimo pavadinimas: „Maistoprekių pirkimas“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr .: 129552
Pirkimo būdas:Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-11-14 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki2012-11-27 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-11-27 11:00

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt, www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Esamos valgyklos patalpų Kauno g. 29, Leliūnų mstl., Utenos r. rekonstravimas į seniūnijos patalpas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Numatomi atlikti tokie darbai - pastato rekonstravimas: 1. langų keitimas – apie 75 m2, 2. sienų šiltinimas – apie 527 m2, 3. stogo keitimas ir šiltinimas – apie 650 m2, 4. šildymo sistemos rekonstravimas 1 kompl., 5. vandentiekio ir nuotekų sistemos rekonstravimas – 1 kompl., 6. katilinės įrengimas – 1 koml.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-10-26

2012-10-31
Pirkimo pavadinimas:„Esamos valgyklos patalpų Kauno g. 29, Leliūnų mstl., Utenos r. rekonstravimas į seniūnijos patalpas“ (Pirkimo dokumentai ) 
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 128987
Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-10-30 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki2012-11-14 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-11-14 11:00


2012-10-24
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, mob. tel. (8 618) 10 292, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt, www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medžių ir krūmų genėjimo, tvarkymo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Paslaugų apimtys: 1. nukirstos medienos sutvarkymas - apie 70 m3 2. medžių genėjimo paslauga – apie 180 val.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-10-17

2012-09-28
Pirkimo pavadinimas: „Kanceliarinių prekių pirkimas“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 127452
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-09-26 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-10-09 10:30
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-10-09 10:30

2012-09-28
Pirkimo pavadinimas: „Personaliniai kompiuteriai (sisteminai blokai) ir Duomenų rezervinio kopijavimo programinė įranga ir jai skirta tarnybinė stotis („serveris“) su operacine sistema“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 127539
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-09-27 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-10-10 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-10-10 11:00

2012-09-27
Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003-06-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 111101877, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 64031, faks. (8 389) 61615, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Prekių pirkimo tipas : pirkimas.
Perkamas turtas: vieno kambario, dviejų-trijų kambarių butai su visais ar daliniais patogumais Utenos mieste ar Utenos rajone.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai Utenos rajono savivaldybės administracijoje, Turto valdymo skyriuje, 218 kab. (Utena, Utenio a. 4).
Paraiškos ir parduodamo turto dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pateikimo terminas – iki 2012 m. spalio 8 d. 10.00 val.
Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: gyvenamųjų patalpų nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylų kopijas, įgaliojimą, patvirtintą notaro, jei derybose dalyvaus ne buto savininkas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data, laikas, vieta: 2012 m. spalio 8 d., 10.00 val., 218 kab., Utenio a. 4, Utena

2012-08-07
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897 (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951 8 614 10 951 , faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Modulinės scenos pakylos ir stogo įsigijimas“
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektą sudaro šios prekes:
MODULINĖ SCENOS PAKYLA 1 komplektas:
Scenos pakylos moduliai - 60 vnt.
Reguliuojamo aukščio kojos scenos pakylai - 240 vnt.
Laiptai - 1 vnt.
Scenos pagrindo apsauginė tvorelė - 1 kompl.
SCENOS STOGAS 1 komplektas:
Scenos stogo konstrukcijos - 1 kompl.
Scenos kolonos - 1 kompl.
Scenos stogo keltuvai - 4 Vnt.
Scenos stogo tentas, apsauginės medžiagos - 1 kompl.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaparastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-08-05 

2012-05-08
Pirkimo pavadinimas: „Dienos centro patalpų, esančių Lauko g. 19 A, Utenoje, rekonstravimo papildomi darbai“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 121310
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-05-07 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-18 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-18 10:00

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija (188710442)
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, Utena, LT- 28503
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Audronė Tichomirovienė, Tel. +370 389 48 697begin_of_the_skype_highlighting NEMOKAMA +370 389 48 697 end_of_the_skype_highlighting, Faks. +370 389 615 95, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ href="https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/" _cke_saved_href="https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/">https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dienos centro patalpų, esančių Lauko g. 19 A, Utenoje, rekonstravimo papildomi darbai.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Išskiriamos šios darbų veiklos: 1. Kompiuterinių tinklų įrengimas – 1 kompl. 2. Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas – 1 kompl. 3. Šilumos punkto sklendžių keitimas– 1 kompl (6 sklendės).
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.


2012-05-08
Pirkimo pavadinimas: „Dienos centro patalpų, esančių Lauko g. 19 A, Utenoje, rekonstravimo papildomi darbai“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 121310
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-05-07 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-18 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-18 10:00

 


 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija (188710442)
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, Utena, LT- 28503
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Audronė Tichomirovienė, Tel. +370 389 48 697begin_of_the_skype_highlighting NEMOKAMA +370 389 48 697 end_of_the_skype_highlighting, Faks. +370 389 615 95, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ href="https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/" _cke_saved_href="https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/">https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dienos centro patalpų, esančių Lauko g. 19 A, Utenoje, rekonstravimo papildomi darbai.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Išskiriamos šios darbų veiklos: 1. Kompiuterinių tinklų įrengimas – 1 kompl. 2. Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas – 1 kompl. 3. Šilumos punkto sklendžių keitimas– 1 kompl (6 sklendės).
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.


2012-04-30
Pirkimo pavadinimas: „Daugailių seniūnijos administracinio pastato rekonstravimas“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 121012
Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
Paskelbta CVP IS - 2012-04-27 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-15 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-15 11:00

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija (188710442)
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, Utena, LT- 28503
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Audronė Tichomirovienė, Tel. +370 389 48  +370 389 48 697, faks. +370 389 615 95, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ href="https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/" _cke_saved_href="https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/">https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Daugailių seniūnijos administracinio pastato rekonstravimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Numatomi atlikti šie darbai: 1. Langų ir lauko durų keitimas - apie 65 m2. 2. Išorės sienų šiltinimas - apie 281 m2. 3. Šlaitinio stogo įrengimas ir šiltinimas - apie 550 m2. 4. Cokolio šiltinimas ir nuogrindos įrengimas - - apie 73 m2 5. Šildymo sistemos įrengimas – 1 kompl. 6. Elektros instaliacijos ir šviestuvų įrengimas– 1 kompl. 7. Žaibosaugos įrengimas – 1 kompl. 8. Gaisrinė signalizacija– 1 kompl. 9. Vidaus vandentiekis įrengimas– 1 kompl. 10. Buitinės nuotakynės tinklų įrengimas – 1 kompl. 11. Katilinės įrengimas – 1 kompl. 12. Grindų įrengimas - apie 360 m2. 13. Katilinės patalpų išplėtimas - apie 10 m2. 14. Vidaus apdailos darbai- apie 1250 m2. 15. Vėdinimo įrengimas– 1 kompl. 16. Keltuvo įrengimas– 1 vnt.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.


Joomla templates by a4joomla