1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Nuo gegužės 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal įvairias 2014-2020 m.

Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių veiklos sritis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo gegužės 2 d. kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių veiklos sritis:
• „Parama asbestinių stogų dangos keitimui" (iki gegužės 31 d.)
Pagal šią veiklos sritį remiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, o nekilnojamąjį turtą, į kurį investuoja, valdo teisėtais pagrindais. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, patirtų po paraiškos pateikimo dienos. Paramos suma negali viršyti 2 000 Eur vienam projektui įgyvendinti.


• „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui" (iki birželio 30 d.)
Pagal veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Paramos gali kreiptis kaimo vietovėse veikiantys šie kaimo plėtros sektoriaus dalyviai: smulkieji ūkiai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės, fiziniai asmenys. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais. Projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms paramos intensyvumas yra 100 proc., projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas, tačiau kai išlaidos sutampa su kitų programos priemonių išlaidų rūšimis, paramos teikimo intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į pagal kitas Programos priemones teikiamą paramos intensyvumą šioms išlaidoms (įskaitant tose priemonėse nustatytas galimybes jį padidinti). Vienam projektui skirta paramos suma negali viršyti 90 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.
• „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu" (iki birželio 30 d.).
Pagal šią KPP veiklos sritį remiamas mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Į paramą gali pretenduoti ūkininkai, įregistravę savo vardu ūkininko ūkį, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, taip pat kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios užsiima maisto produktų gamyba ir vykdo veiklą ne trumpiau kaip 2 metus. Paraiškas teikiantieji privalo turėti partnerius, t. y. projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 subjektai, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu. Projekte gali būti numatytas ir tarpininkas. Paramos intensyvumas – 100 proc. ir 60 proc. Didžiausia galima paramos suma pareiškėjui – 90 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.

• „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė" (iki birželio 30 d.)
Pagal veiklos sritį remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
• viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
• pamiškių formavimas;
• miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
• nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
• vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
• Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų); kai vykdoma vienkartinio jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veikla, parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur; bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur per trejų fiskalinių metų laikotarpį.
• „Parama miškų infrastruktūrai gerinti" (iki birželio 30 d.)
Pagal šią veiklos sritį finansuojama miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos. Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui – 400 tūkst. Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur.
Daugiau informacijos apie galimybę pasinaudoti 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos parama rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje www.nma.lt skiltyje Parama/Kviečiame teikti paraiškas. Paramos paraiškų formos skelbiamos Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros svetainėse (zum.lrv.lt , www.nma.lt ).

Joomla templates by a4joomla