1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Konkursai ir priėmimas į laisvas darbo vietas

Skelbiama UAB „Utenos butų ūkis" (toliau – Bendrovė) direktoriaus atranka. Šios pareigybės paskirtis - organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Bendrovės veiklą, kad būtų užtikrintas Bendrovės įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų bei kitų veiklos sričių vykdymas. www.utbu.lt

Asmuo, siekiantis eiti Bendrovės direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti vadovaujamo darbo patirties;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais ūkinę – komercinę veiklą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Word", „MS Excel", „MS Outlook", „MS PowerPoint", „Internet Explorer" arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
5. išmanyti darbo organizavimo tvarką, saugos darbe reikalavimus;
6. būti susipažinęs su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą;
4. darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas (darbo sutartis, pažymą iš darbovietės apie eitas pareigas ir pan.);
5. savo, kaip Bendrovės direktoriaus, 5 metų veiklos programą (ne daugiau kaip 8 lapai);
6. asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. kovo 18 d. elektroniniu paštu adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , arba Utenio a. 4 103 kab., Utena, Stebėtojų tarybos pirmininkui Dariui Šinkūnui.


 

Skelbiama UAB „Utenos autobusų parkas" (toliau – bendrovė) direktoriaus atranka. Šios pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Bendrovės veiklą, kad būtų užtikrintas Bendrovės įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų bei kitų veiklos sričių vykdymas. www.utenosap.lt/

Asmuo, siekiantis eiti Bendrovės direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti socialinių mokslų (arba technologijos srities mokslų) studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 3 m. vadovaujamo darbo patirties;
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymais, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais ūkinę – komercinę veiklą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Word", „MS Excel", MS Outlook", „MS PowerPoint", „Internet Explorer" arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
5. Išmanyti darbo organizavimo tvarką, saugos darbe reikalavimus;
6. Būti susipažinęs su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas (darbo sutartis, pažymą iš darbovietės apie eitas pareigas ir pan.).
6. Savo, kaip Bendrovės direktoriaus, 5 metų veiklos programą (ne daugiau kaip 8 lapai);
7. Asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis.?
Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. kovo 21 d. elektroniniu paštu adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba adresu: Utenio a. 4, 103 kab. Utena, bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkui Vidmantui Valinčiui.


Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti:

Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyriausiojo architekto) (A lygis, 13 kategorija) (karjeros valstybės tarnautojas)

Specialieji reikalavimai:
1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. turėti bent viename iš šių įstatymų nustatytą profesinę patirtį:
3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais rengiant statinio projektus, vadovaujant statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas);
3.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
3.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais vykdant su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklą: rengiant tvarkybos darbų projektus ir vadovaujant tvarkybos darbų projektavimui, einant nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
3.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
4. išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);
4. profesinę ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t.y. iki 2018 m. balandžio 4 d.
Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Pretendentas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie tai, kad jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, gavimo užsiregistruoja tikrintis vadovavimo gebėjimus, Sistemoje užpildydamas Formą vadovavimo gebėjimams tikrinti. Pretendentui per 3 darbo dienas Sistemoje neužsiregistravus tikrintis vadovavimo gebėjimus, vėliau registruotis ir tikrintis vadovavimo gebėjimus leidžiama tuo atveju, jeigu yra laisvų vietų.

Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/teritoriju-planavimo-ir-statybos-skyriaus-skyriaus-vedejo-pavaduotojas-vyriausias-architektas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;35548.html

Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 43528, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Joomla templates by a4joomla