3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

KVIEČIAME UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIUS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

vvg

Utenos miesto vietos veiklos grupė visus narius kviečiame dalyvauti visuotiniame eiliniame narių susirinkime, kuris vyks 2017 m. kovo 28 d. 15.00 val. Utenos miesto vietos veiklos grupės būstinėje, Bažnyčios g. 1, Utena.

Preliminari darbotvarkė:
1. Dėl Utenos miesto VVG metinės finansinės ataskaitos tvirtinimo.
2. Dėl 1-2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skyrimo.
3. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

 

ĮVYKO „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PRISTATYMAS

vvgesfakuriame
2017 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovai Utenos rajono savivaldybėje surengė mokymus Anykščių, Visagino, Zarasų ir Utenos VVG atstovams ir kitiems potencialiems projektų rengėjams, kurie pritraukė didelį asociacijų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, verslo atstovų ir kitų potencialių projektų pareiškėjų susidomėjimą. Mokymų metu buvo pristatomas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-01-30 įsakymu Nr. 1V-77, ES fondų investicijomis finansuojamos priemonės tikslas, remiamos veiklos, projekto tikslinės grupės, buvo aiškiai išdėstyti reikalavimai pareiškėjams ir partneriams, projektams ir jų įgyvendinimui taikomi reikalavimai. Kilo diskusijos dėl tinkamų ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų, kiekvienam mokymų klausytojui buvo atsakyta konkrečių pavyzdžių pagalba.

Skaityti daugiau...

KVIETIMAS DALYVAUTI PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO MOKYMUOSE

vvgUtenos miesto vietos veiklos grupė kviečia 2017 m. kovo 9 d. 10 val. Anykščių, Visagino, Zarasų ir Utenos VVG atstovus ir potencialius projektų pareiškėjus dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento organizuojamuose mokymuose.
Mokymų metu vyks 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-01-30 įsakymu Nr. 1V-77, pristatymas (remiamos veiklos, tikslinės grupės, nefinansuojamos veiklos, tinkamos ir netinkamos išlaidos ir kiti reikalavimai).
Šios priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.
Mokymai vyks Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, 325 kab. (III aukštas) adresu Utenio a. 4, LT-28503, Utena.
Mokymų trukmė – 2 val.

Pridedama mokymų programa >>>

Kviečiame skirti 1-2 proc. nuo GPM Utenos miesto vietos veiklos grupei

vvgKviečiame palaikyti iniciatyvą skirti asociacijai Utenos miesto vietos veiklos grupei 1-2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Skirti paramą – labai paprasta, tai atlikti galite keliais būdais:

1. PAŠTU ARBA PRISTATANT VMI
Atsispausdinti ir užpildyti prašymo formą su Utenos miesto vietos veiklos grupės rekvizitais. Norint pateikti prašymą šiuo būdu Jums reikia nunešti prašymą į teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją adresu Maironio g. 9, 28142, Utena.

Skaityti daugiau...

2017 M. VASARIO 28 D. ĮVYKO UTENOS MIESTO VVG VALDYBOS POSĖDIS

vvg2017 m. vasario 28 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės būstinėje, Bažnyčios g. 1, Utena, įvyko Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio metu valdybos nariams buvo pristatytas Utenos miesto vietos veiklos grupės logotipas, įgyvendinamo projekto „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" planuojamos įvykdyti veiklos. Taip pat buvo diskutuojama dėl Utenos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos, teikiami pasiūlymai miesto VVG veiklos viešinimui.

DALYVAVIMAS INFORMACINIAME SEMINARE „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“

esfa2017 m. vasario 3 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo LR Vidaus reikalų ministerijos organizuotame informaciniame seminare „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas". Seminaras organizuotas siekiant pristatyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą.
Seminare buvo aptartos rizikos ir iššūkiai miestų vietos plėtros strategijose suplanuotiems pokyčiams pasiekti, galimi scenarijai jiems įveikti. Pristatytas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas. Aptartas Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos vykdymas: kvietimas atrankai, atrankos kriterijai ir balai, vertinimas, sąrašų sudarymas bei supažindinta su Vietos plėtros strategijos keitimo procedūra, įgyvendinimo viešinimas ir stebėsena. Atsakyta į seminaro dalyvių klausimus.

DALYVAVIMAS ESFA ORGANIZUOTAME SEMINARE

esfa2017 m. sausio 25 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros organizuotame seminare priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" projektų įgyvendinimas.
Seminare buvo aptarti bendrieji projektų reikalavimai ir projektų įgyvendinimas. Pateikta aktuali informacija apie viešuosius pirkimus projekto vykdytojams bei aptartas projektų viešinimas, t. y. kaip paprastai ir aiškiai papasakoti savo projekto istoriją. Pranešėjai pažymėjo, kad visuomenei nėra įdomus pats projektų įgyvendinimo procesas. Žmones domina rezultatai ir realus pokytis.

Skaityti daugiau...

2016 m. gruodžio 20 d. pasirašyta finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra

vvgUtenos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" (toliau – Strategija) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas". 2016 m. gruodžio 20 d. asociacija pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir gavo finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų 111 111,11 Eur (92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų). Likusi projekto lėšų dalis bus finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis.

Skaityti daugiau...

Dalyvavimas konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

VVG fin logoUtenos miesto vietos veiklos grupės atstovai 2016 m. lapkričio 25 d. dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas". Renginyje dalyvavo vietos veiklos grupės atstovai iš visos Lietuvos, kurių vietos plėtros strategijoms jau patvirtintas finansavimas.
Konferencijos tikslas buvo suteikti naujų idėjų sėkmingam vietos plėtros strategijų įgyvendinimui, diskutuojant bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai aktualiomis temomis.

Skaityti daugiau...

Kviečiame skirti 1-2 proc. nuo GPM Utenos miesto vietos veiklos grupei

Utenos miesto bendruomenę kviečiame palaikyti iniciatyvą skirti asociacijai Utenos miesto vietos veiklos grupei 1-2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Prašymą skirti paramą (FRO512 formą) galite pateikti per elektroninio deklaravimo sistemą https://deklaravimas.vmi.lt arba atnešdami prašymą į teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją adresu Maironio g. 9, 28142, Utena.
Prašymus skirti paramą reikėtų pateikti iki šių metų gegužės 1 dienos.

Prašymo užpildymo pavyzdį rasite čia >>>

Asociacijos rekvizitai:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 304067469.
Paramos gavėjo adresas – Bažnyčios g. 1, Utena.

Parengta Utenos miesto vietos plėtros strategija

VVG fin logo2016 m. vasario 15 d. Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendino projektą „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas", parengtą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas" ir finansuojamą ES fondų, LR valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto metu parengta Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija >>>.  Aktyvios bendruomenės „iš apačios" inicijuota strategija skirta telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Utenos miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti, kuriant patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Utenos miesto gyventojams. Strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos kultūriniams, žmogiškiesiems ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Utenos miesto plėtrai. Skatinti ir palaikyti vietines Utenos miesto žmonių iniciatyvas verslo, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, prisidedant prie darnaus Utenos miesto vystymo problemų sprendimo.
Strategija pateikta vertinimui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, kuris vyks iki š.m. gegužės 1 d. Palankiai įvertinus Utenos miesto strategiją, 2017 m. antrą pusmetį planuojamas jos įgyvendinimas.

Utenos miesto vietos plėtros strategijos rengimas eina į pabaigą

2016 01 28 VVG VVG fin logo

 

 

 

Utenos miesto vietos veiklos grupė sėkmingai tęsia pradėtą įgyvendinti projektą „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas", parengtą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas" ir finansuojamą ES fondų, LR valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendruomenės inicijuota Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija sieks išnaudoti gyvenamosios vietovės bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo bei vietos valdžios ryšius Utenos miesto bendruomenių socialinei integracijai didinti ir vietinių įsidarbinimo galimybėms gerinti.

Skaityti daugiau...

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Anykščių miesto vietos veiklos grupe

VVG fin logoUtenos miesto vietos grupė įgyvendina projektą „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas", parengtą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas" ir finansuojamą Europos sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Strategijos tikslas – telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimo būdų miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti, kuriant patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Utenos miesto gyventojams. Tuo tikslu Utenos miesto vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Anykščių miesto vietos veiklos grupe, su kuria sieks bendrų abiejų miestų Strategijose numatytų veiklų, kurios padės spręsti atitinkamų vietovių socialinės atskirties problemas, didins jų bendruomenių socialinę integraciją bei pagyvins tarpusavio bendruomeninius ryšius.

Pradėtas Utenos miesto vietos plėtros strategijos rengimas

VVG fin logo2015 m. gruodžio 17-18 d. Utenos miesto vietos veiklos grupė savo būstinėje (Bažnyčios g. 1, Utena), surengė keletą viešų susitikimų vietos bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, verslo atstovams, miesto gyventojams, skirtų supažindinti su asociacijos pradėtu įgyvendinti projektu „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas" (toliau – Strategija) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas".

Skaityti daugiau...

Utenos miesto vietos veiklos grupė kviečia aktyviai dalyvauti viešajame susirinkime

VVG fin logoUtenos miesto vietos veiklos grupė kviečia š.m. gruodžio 17 d. 16 val. miesto bendruomenę aktyviai dalyvauti viešajame susirinkime, kuris vyks asociacijos būstinės patalpose Bažnyčios g. 1, Utena. Detalesnę informaciją apie Strategiją rasite: http://utena.lt/index.php/component/content/article/125-utenos-miesto-vvg/aktuali-informacija/2338-2015-m-gruodzio-3-d
Renginio metu bus pristatoma planuojama rengti vietos plėtros Strategija, jos tikslai, kryptys ir uždaviniai, vedamos diskusijos, išklausomi Jūsų pasiūlymai. Norintys dalyvauti registruokitės tel. 8 389 48693 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2015 m. gruodžio 3 d. Pasirašyta finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra

VVG fin logoUtenos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas" (toliau – Strategija) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas". 2015 m. gruodžio 3 d. asociacija pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir gavo finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų 3 996,00 Eur (92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų). Likusi projekto lėšų dalis bus finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas – parengti Utenos miesto bendruomenės inicijuotą vietos plėtros Strategiją, siekiant išnaudoti gyvenamosios vietovės bendruomenių verslo ir vietos valdžios ryšius, socialinės bendruomenių integracijos didinimui ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimui. Siekiant įgyvendinti numatytus projekto tikslus, bus parengta Utenos miesto vietos plėtros Strategija, kurioje bus atlikta Utenos miesto vystymosi poreikių ir galimybių analizė, kurios pagalba bus nustatyta svarbiausi socialinei, ekonominei, demografinei miesto būklei įtaką darantys teigiami ir neigiami veiksniai bei jų tarpusavio sąsajos. Gauti rezultatai bus lyginami su šalies ir kitų panašaus dydžio miestų rodikliais, atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Siekiant nustatyti svarbiausius vietos teritorijos būklei įtaką darančius teigiamus ir neigiamus veiksnius bei jų tarpusavio sąsajas, vietos bendruomenė bus kviečiama diskutuoti ir teikti pasiūlymus svarstomais klausimais. Tuo tikslu, projekto įgyvendinimo metu, asociacija organizuos susitikimus - renginius, kurių metu, bendruomenei bus pristatoma vietos plėtros Strategija, jos tikslai, kryptys ir uždaviniai, vedamos diskusijos, išklausomi pasiūlymai. Taip pat planuojama vietinio „Utenos radijo" laidoje pravesti diskusijų laidą, kurioje miesto VVG atstovai ir ekspertai pristatys rengiamą Strategiją ir pakvies Utenos miesto gyventojus aktyviai įsijungti į diskusijas bei teikti pasiūlymus. Utenos miestui rengiama viena Strategija.

Joomla templates by a4joomla