1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Atviras konkursas

2017-06-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Pusiau požeminiai konteineriai Utenos mieste".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1. Pirkimas priskiriamas pagrindiniam kodui – 34928480-6 ,,Atliekų bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės" (349), papildomam kodui 45000000-7 „Statybos darbai" (45.00).
Vieta – Utenos miestas.
I.2.2. Pirkimo objektą sudaro: 149 vnt. skirtingo tūrio (5,0 m3 ir 3,0 m3) ir paskirties (mišrioms komunalinėms atliekoms, popieriui, plastikui ir metalui, stiklui, biologiškai skaidžioms atliekoms, tekstilei) naujų pusiau požeminių konteinerių įrengimas 24 – iose konteinerių aikštelėse pagal parengtą techninę dokumentaciją gavus statybą leidžiantį dokumentą.

I.2.3. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.5. Prekių su įrengimu pristatymas 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas - prekės

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas - Atviras Konkursas.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. ir 42 str. 1 d. 1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti pirkimą atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.

2017-05-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos rajono savivaldybei priklausančių techninių eismo reguliavimo priemonių (TERP) eksploatavimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 paslaugų kategorijai ,,Priežiūros ir remonto darbai", kodui – 50232200-2 ,,Šviesoforų priežiūros paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt., į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkamos paslaugos - Utenos rajono savivaldybei, priklausančių techninių eismo reguliavimo priemonių (TERP) eksploatavimo paslaugos visuose Utenos miesto gatvėse, aikštėse ir kitose viešose vietose, išskyrus valstybinių kelių tęsinius, sutampančius su miesto gatvėmis.
Vieta – Utenos miestas.
Perkamos paslaugos:
Šviesoforų postų priežiūra;
Kelio ženklų priežiūra;
Pėsčiųjų atitvarų priežiūra;
Laikinų kelio ženklų švenčių, sporto, kultūros renginių metu ir ekstremalių situacijų atveju įrengimas;
Valdiklių patikra, keitimas;
Šviesoforo stulpų keitimas.
I.2.3. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.5. Paslaugų teikimo pradžia – Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas - paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas - Atviras Konkursas.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. ir 42 str. 1 d. 1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti pirkimą atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.

2017-03-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71354300-7 ,,Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3 Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos (toliau – paslaugos) apimtys:
• žemės sklypų iki 0,5 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 40 vnt., ne daugiau 45 vnt.;
• žemės sklypų nuo 0,5 ha iki 2,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 30 vnt., ne daugiau 35 vnt.;
• žemės sklypų nuo 2,0 ha iki 5,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 15 vnt., ne daugiau 20 vnt.;
• žemės sklypų nuo 5.0 ha iki 10,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 4 vnt., ne daugiau 8 vnt.
I.2.4. Paslaugų atlikimo tvarka:
• Tiekėjas Paslaugas teikia Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir raštu teikiamame užsakyme, kuris pateikiamas laisvos formos (el.paštu arba faksu), nurodytiems žemės sklypams. Tiekėjas užsakyme nurodytas Paslaugas privalo suteikti per ne ilgesnį nei 40 (keturiasdešimt darbo dienų) nuo užsakymo teikimo dienos terminą.
• Priėmus suteiktas Paslaugas, surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Perkančioji organizacija įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti raštą dėl motyvuoto atsisakymo pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame būtų įvardintos atsisakymo priežastys bei konkretūs trūkumai, kuriuos Tiekėjas turi ištaisyti. Nekokybiškas Paslaugas Tiekėjas privalės ištaisyti per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos motyvuoto rašto gavimo dienos.
I.2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas ir Utenos miestas, Lietuvos Respublika.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.8. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. ir 42 str. 1 d. 1 p. nuostatomis.

2017-03-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Topografinių planų rengimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71351810-4 ,,Topografinės paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3. Topografinių planų rengimo paslaugos (toliau – paslaugos) apimtys:
Topografinių planų Utenos mieste ir Utenos rajone atlikimas, bylų parengimas, derinimas bei kiti veiksmai, susiję su šiomis paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu.
I.2.3. Perkančiosios organizacijos planuojamų pirkti topografinių planų rengimo paslaugų apimtys:
• ne mažiau 10 vnt., ne daugiau 15 vnt. žemės ploto iki 0,5 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 5 vnt., ne daugiau 10 vnt. žemės ploto nuo 0,5 ha iki 2,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 2 vnt., ne daugiau 7 vnt. žemės ploto nuo 2,0 ha iki 5,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 1 vnt., ne daugiau 5 vnt. žemės ploto nuo 5,0 ha iki 10,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų.
I.2.4. Paslaugų atlikimo tvarka:
• Tiekėjas Paslaugas teikia Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir raštu teikiamame užsakyme, kuris pateikiamas laisvos formos (el. paštu arba faksu), nurodytiems žemės sklypams. Tiekėjas užsakyme nurodytas Paslaugas privalo suteikti per ne ilgesnį nei 1 (vienas) mėnesio nuo užsakymo teikimo dienos terminą.
• Priėmus suteiktas Paslaugas, surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Perkančioji organizacija įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti raštą dėl motyvuoto atsisakymo pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame būtų įvardintos atsisakymo priežastys bei konkretūs paslaugų teikimo trūkumai, kuriuos Tiekėjas turi ištaisyti. Tiekėjas privalės pašalinti trūkumus per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo motyvuoto rašto gavimo dienos.
I.2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas ir Utenos miestas, Lietuvos Respublika.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.8. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. ir 42 str. 1 d. 1 p. nuostatomis.

2016-08-19

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61644, faks. (8 389) 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 42 str. 1.1 p. nuostatomis

2015-12-21
Pirkimo pavadinimas: ,,Aplinkos monitoringo programos vykdymo 2016-2018 metais paslaugos"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 170328
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-12-18 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2016-02-02, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-02-02, 14 val. 00 min.

2015-11-26
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 169600
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-11-25 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2016-01-12, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-01-12, 14 val. 00 min.

2015-07-03
Pirkimo pavadinimas: ,,Melioracijos griovių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 164139
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-06-03 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-07-14, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-07-14, 14 val. 00 min.

2015-06-17

Pirkimo pavadinimas: ,,Sniego valymas nuo Utenos, Leliūnų, Tauragnų, Daugailių, Saldutiškio, Sudeikių, Kuktiškių seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 164696
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-06-17 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-07-30, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-07-30, 14 val. 00 min.

2015-06-08
Pirkimo pavadinimas: ,,Statinių ekspertizės paslaugos"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 164268
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-06-05 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-07-21, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-07-21, 14 val. 00 min.

2015-05-28

Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos) keitimas"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 163828
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-05- 28 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-07-09, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-07-09, 14 val. 00 min.

2015-04-21
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 162421
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-04- 20 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-06-02, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-06-02, 14 val. 00 min.

2015-04-07
Pirkimo pavadinimas: ,,Paskolos iki 1 700 000,00 eurų dešimties metų laikotarpiui suteikimas"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 161879
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-04-03 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-05-19, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-05-19, 14 val. 00 min.

2015-04-01

Pirkimo pavadinimas: ,,Aplinkos monitoringo programos vykdymo 2015-2017 metais paslaugos"
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 161690
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-04-01 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-05-12, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-05-12, 14 val. 00 min.

2015-04-01

Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos rajono Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. statinių rekonstravimo (renovacijos (pirmojo etapo)) darbų techninės priežiūros paslaugos"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 161651
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-03-31 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-05-14, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-05-14, 14 val. 00 min.

2015-02-19
Pirkimo pavadinimas: Statinių ekspertizės paslaugos

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 160242
Pirkimo būdas: atviras konkursas
Paskelbta CVP IS - 2015-02-19 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-04-09, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-04-09, 14 val. 00 min.

2014-12-08
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos rajono savivaldybės dalies – Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas" ir ,,Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialiojo plano parengimas"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 158277
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-12-03 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2015-01-15, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2015-01-15, 14 val. 00 min.

2014-11-24
Pirkimo pavadinimas: ,,4 objektų (melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių) techninių darbo projektų parengimas"
(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 157891
Pirkimo būdas: supaprastintas atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-11-24 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-12-09, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-12-09, 14 val. 00 min.

2014-11-06
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos miesto aplinkkelio tarp Švenčionių kelio ir Tauragnų kelio priežiūra"
(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 157268
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-11-05 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-12-23, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-12-23, 14 val. 00 min.

2014-11-03
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos rajono savivaldybės pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 56/ Aušros g. 18, paskirties keitimo projektas, suprojektuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 157129
Pirkimo būdas: supaprastintas atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-10-31 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-11-18, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-11-18, 14 val. 00 min.
2014-10-20

Pirkimo pavadinimas: ,,Kompleksinės draudimo paslaugos"
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 156711
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-10-17 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-12-04, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-12-04, 14 val. 00 min.
2014-10-20

Pirkimo pavadinimas: ,,Materialinių išteklių (transporto priemonių, inžinerinės-statybinės technikos, kitų mašinų bei mechanizmų, įrengimų, reikalingų medžiagų, gaminių ir pan.) įvykių, gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių, gresiančių ekstremaliųjų situacijų (toliau – Įvykis) padariniams likviduoti pasitelkimo paslaugos"
(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 156685
Pirkimo būdas: supaprastintas atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-10-17 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-10-30, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-10-30, 14 val. 00 min.

2014-08-20

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jovita Bakanaitė, tel. (8 389) 61 594, mob. tel. 8 620 59 131, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Supaprastintas atviras projektų konkursas ,,Smėlynės parko įrengimo projektas"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Suprojektuoti Smėlynės parko, kaip viešos poilsio erdvės idėjos projektą
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras projektų konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d.

2014-07-09

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VYŽUONŲ MSTL. SODŲ G. IR S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. ASFALTBETONIO DANGOS REMONTAS" TERMINO NUKĖLIMO

Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo vykdytoja vykdydama viešąjį pirkimą „Vyžuonų mstl. Sodų g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. asfaltbetonio dangos remontas", 2014 m. liepos 10 d. gavo Tiekėjo paklausimą.
Informuojame, kad vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. AĮ – 133 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 36 p., bei pirkimo dokumentų 7.5 punktu, nukeliamas pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su el. priemonėmis pateiktais pasiūlymais terminas iki 2014-07-18, 10 val. 00 min.

2014-07-09

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO, termino nukėlimo

Viešojo pirkimo ,,Techninio projekto ,,Kelio Vy-44 Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone rekonstravimas" parengimas" (skelbtas 2014-02-24 CVP IS, pirkimo Nr. 148349) komisija informuoja, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 4 dalies, pirkimo dokumentų 7.4 punkto nuostatomis tikslina pirkimo dokumentus, t.y. pateikia patikslintą užduotį techniniam projektui parengti ,,Kelio VY – 44 Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone rekonstravimas" ir atsižvelgiant į tai, nukeliamas pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su el. priemonėmis pateiktais pasiūlymais terminas iki 2014-07 -31, 10 val. 00 min.

PRIDEDAMA. Užduotis techniniam projektui parengti ,,Kelio VY – 44 Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone rekonstravimas", 3 lapai.

Priedas

2014-05-05

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su el. priemonėmis pateiktais pasiūlymais terminas iki 2014-06-09, 14 val. 00 min, kadangi perkančioji organizacija kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl viešojo pirkimo ,,Techninio projekto ,,Kelio Vy-44 Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone rekonstravimas" parengimas" pirkimo procedūrų nutraukimo.

2014-04-03
Pirkimo pavadinimas: ,,Paskolos iki 6 500 000,00 litų dešimties metų laikotarpiui suteikimas"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 149743
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-04-02 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-05-15, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-05-15, 14 val. 00 min.

2014-04-03

DĖL termino nukėlimo

Viešojo pirkimo ,,Techninio projekto ,,Kelio Vy-44 Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone rekonstravimas" parengimas" (skelbtas 2014-02-24 CVP IS, pirkimo Nr. 148349) komisija informuoja, kad dėl gautų paklausimų sudėtingumo nukeliamas pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su el. priemonėmis pateiktais pasiūlymais terminas iki 2014-05 -09, 10 val. 00 min.

2014-03-25

DĖL termino nukėlimo

Viešojo pirkimo,,Techninio projekto ,,Vaikų globos namų pastato esančio Atkočiškių k. kapitalinis remontas pritaikant Atkočiškių socialinių paslaugų centrui" parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos" (skelbtas 2014-02-10 CVP IS, pirkimo Nr. 173867) komisija informuoja, kad dėl sutrikimų CVP IS, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas bei susipažinimo su el. priemonėmis pateiktais pasiūlymais terminas iki 2014-03 -31, 13 val. 00 min.

 

2014-02-27
Pirkimo pavadinimas: ,,Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialusis planas"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 148446
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-02-27 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-04-15, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-04-15, 14 val. 00 min.

2014-02-25
Pirkimo pavadinimas: ,,Kelio Vy-44 Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos rajone rekonstravimas" parengimas"
(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 148349
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-02-24 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-04-08, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-04-08, 14 val. 00 min.
Nuoroda į pirkimo dokumentus –
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=176684&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp
______________________________________________________________
Nuoroda į skelbimą –
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=viewnotice&legacy_id=2002779218

2014-02-14

Pirkimo pavadinimas: ,,Detaliojo plano „Vietinės reikšmės vidaus kelio atkarpos, esančios tarp sklypų (kad. Nr. 8257/0006:13, Nr. 8257/0006:147 ir Nr. 8257/0006:1) perkėlimas tarp sklypų (kad. Nr. 8257/0006:1 ir Nr. 8257/0006:8), numatant įsiterpusio valstybinės žemės ploto pridėjimą prie sklypo (kad. Nr. 8257/0006:147) ir šio sklypo sujungimą su žemės sklypu (kad. Nr. 8257/0006:13) Žiezdrelės k., Saldutiškio sen., Utenos r." parengimo paslaugos"

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 147991
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-02-13 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-04-01, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-04-01, 14 val. 00 min.
Nuoroda į pirkimo dokumentus –
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=174556&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp
______________________________________________________________
Nuoroda į skelbimą –
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=viewnotice&legacy_id=2002777413

2014-02-13

Pirkimo pavadinimas: ,,Techninių projektų ,,Utenos rajono Leliūnų kol. melioracijos, melioruojamo ploto nr. 4, Spragučio up. t.p. 15+00 – 33+00 ir griovio s-1 t.p. 0+00 – 10+00 ir juose esančių melioracijos statinių remonto", ,,Utenos rajono Norvaišių t.ū. drenažo projekto nr. 2 griovių a-6 t.p. 0+00 – 27+20 ir a-6-2 t.p. 0+00 – 7+00 ir juose esančių melioracijos statinių remonto", ,,Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos Lukno t.ū. žemės dalies nusausinimo drenažu plotas nr.1, griovių g-1, t.p. 13+44 – 44+00, g-2 t.p. 0+00-13+00 ir juose esančių melioracijos statinių remonto" parengimo paslaugos"
(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 147933
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-02-13 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-03-27, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-03-27, 14 val. 00 min.
Nuoroda į pirkimo dokumentus –
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=173918

Nuoroda į skelbimą –
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=viewnotice&legacy_id=2002776428

2014-02-11
Pirkimo pavadinimas: ,,Techninio projekto ,,Vaikų globos namų pastato esančio Atkočiškių k. kapitalinis remontas pritaikant Atkočiškių socialinių paslaugų centrui" parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos"
(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 147821
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2014-02-11 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-03-25, 14 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-03-25, 14 val. 00 min.
Nuoroda į pirkimo dokumentus –
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=173867
Nuoroda į skelbimą –
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=viewnotice&legacy_id=2002776329

2013-12-04
Pirkimo pavadinimas: ,,Įvairių socialinių išmokų pristatymas ir išmokėjimas jų gavėjams"
(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 145898
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-12- 03 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2014-01-15, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2014-01-15, 11 val. 00 min.
Nuoroda į pirkimo dokumentus –
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=161711
2013-12-03
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintarė Sabienė, tel. (8 389) 61 644, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ,,Įvairių socialinių išmokų pristatymas ir išmokėjimas jų gavėjams"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos įvairių socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo jų gavėjams paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. nuostatomis

2013-11-11
Pirkimo pavadinimas: ,,Atliekų tvarkymo plano keitimo ir pasiūlymų Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėms parengimo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 144896
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-11- 11 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-12-30, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-12-30, 11 val. 00 min.

2013-10-02
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintarė Sabienė, tel. (8 389) 61 644, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ,,Techninio projekto ,,Vandentiekio sistemos statyba Kaimynų kaime“ , ,,Techninio projekto ,,Vandentiekio sistemos statyba Šiaudinių senajame kaime“ ,,Techninio projekto „Vandentiekio sistemos statyba Utenėlės kaime“ ir ,,Techninio – darbo projekto ,,Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas – II etapas“ bendrosios ekspertizės paslaugos“
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos techninių projektų bendrosios ekspertizės paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 punktu
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-10-02

2013-09-02 Darbų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Parengti Darbo projektą(-us) (reikiamoms dalims); 2. Parengti kapinių aptvėrimo remonto darbų aprašą; 3. Rekonstruoti Didžiąją ir Bažnyčios gatves įrengiant trinkelių dangos šaligatvius - apie 1594 m2; 4. Rekonstruoti Indrajos gatvę įrengiant asfalto dangą- apie 810 m 2; 5. Rekonstruoti stadioną: 5.1. įrengiant sporto aikštelių sintetinę dangą - apie 822 m 2; 5.2. įrengiant takus su trinkelių danga - apie 424 m 2; 5.3. įrengiant bėgimo takus su asfalto danga- apie 1136 m 2; 5.4. įrengiant stadiono veją - apie 2000 m 2; 6. Įrengti poilsio zoną Bažnyčios gatvėje: 6.1. įrengiant apšvietimą- apie 180 m 2 ; 6.2. įrengiant trinkelių dangos takus ir automobilių stovėjimo aikštelę - apie 865 m2 ; 6.3. įrengiant apie 92 m2 ploto medinę sceną, pasodinant medžius, įrengiant biotualetus; 7. Suremontuoti kapinių aptvėrimą - apie 344 m‘; 8. Parengti kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylas; 9. Įrengti informacinį ir nuolatinį - aiškinamąjį stendus.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-08-28

2013-08-30 Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. Utenoje rekonstravimo darbų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Darbo projekto parengimas pagal techninį projektą Nr. TP-0137 „Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimas“.
2. Statybos montavimo darbų atlikimas pagal techninį projektą ir parengtą darbo projektą:
2.1. Gatvės ilgis – 334,95 m; gatvės plotis -7 m;
2.2. Šaligatvio plotis – 2x1,5 m.;
2.3. Dviračių tako plotis – 2,5 m.;
2.4. Lietaus nuotekų ilgis - 547 m.;
2.5. Apšvietimo tinklų ilgis - 486 m.
3. Informacinio ir nuolatinio stendų įrengimas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 reikalavimus.
4. Rekonstruotos gatvės kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylos suformavimas.
5. Nutiestos gatvės pateikimas statinio statybos užbaigimo komisijai.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.

2013-08-06 Darbų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurgita Šukienė, tel. (8 389) 63 897, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Viešosios infrastruktūros sutvarkymo Utenos rajono savivaldybės Tauragnų miestelyje darbai
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Tiekėjas turės atlikti kadastrinius matavimus bei parengti kontrolines geodezines nuotraukas, įrengti informacinį ir nuolatinį aiškinamąjį stendą. Vadovaujantis parengtu techniniu projektu, reikės atlikti statybos darbus:
1. Rekonstruoti šaligatvius prie A. Musteikio ir Nacionalinio parko gatvių apie 3270 m2;
2. Įrengti asfalto dangą Stučių gatvėje – apie 650 m2;
3. Įrengti asfalto dangą Kranto gatvėje –apie 1290 m2;
4. Įrengti asfalto dangą Medžiotojų gatvėje –apie 370 m2;5. Įrengti asfalto dangą Lauko gatvėje –apie 850 m2;
6. Įrengti sporto aikštelę prie kultūros centro: universali sporto aikštelės danga- apie 650 m2;
7. Įrengti persirengimo patalpas – 1 vnt.;
8. Rekonstruoti teritorijos tvorą – apie 240m;
9. Remontuoti kultūros namų fasadus - apie 720 m2.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaparastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.

2013-09-23
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurgita Šukienė, tel. (8 389) 63 897, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio sistemos statyba Utenėlės kaime
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Techninio projekto ir darbo projekto parengimo paslaugos;
2. Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;
3. Privalomų teritorijos planavimo dokumentų parengimo paslaugos;
4. Vandentiekio sistemos statybos Utenėlės kaime darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 d.


2013-09-13
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurgita Šukienė, tel. (8 389) 63 897, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Grybelių gatvės Utenoje rekonstravimo (nuo PK 0+00 iki PK 5+30) I, II, III etapas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Parengti darbo projektą pagal techninį projektą Nr. K-TP-12/26 „Grybelių gatvės Utenoje rekonstravimas“ nuo PK 0+00 iki PK 5+30.
2. Statybos montavimo darbų atlikimas pagal techninį projektą ir parengtą darbo projektą.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84str. 1 d.


Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintarė Sabienė, tel. (8 389) 61 644, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ,,Detaliojo plano ,,Žemės sklypo suformavimas prie esamo pastato, numatant to pastato paskirties pakeitimą iš gyvenamosios paskirties į poilsio paskirtį Užpalių g. 103, Utenos mieste“ parengimas“
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos ,,Detaliojo plano ,,Žemės sklypo suformavimas prie esamo pastato, numatant to pastato paskirties pakeitimą iš gyvenamosios paskirties į poilsio paskirtį Užpalių g. 103, Utenos mieste“ parengimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p. nuostatomis


2013-09-04
Pirkimo pavadinimas: ,,Pirminių gaisro gesinimo priemonių (visų rūšių gesintuvų) patikros, pildymo ir techninės priežiūros paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 141978
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-09-03 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-10-16, 10 val. 30 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-10-16, 10 val. 30 min.


Darbų pirkimai
2013-09-02

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aistė Bražėnaitė, tel. (8 389) 61 597, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas – II etapas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Reikės parengti techninį darbo projektą, atlikti projekto vykdymo priežiūrą ir atlikti statybos darbus: 1. Takų įrengimas – apie 600 kv.m.; 2. sporto aikštynų sutvarkymas: 2.1. multifunkcinė aikštelė apie 800 m2; 2.2. futbolo aikštė su bėgimo takais apie 3200 m2; 2.3. paplūdimio aikštelė apie 600 m2. 3. tilto įrengimas – 1 vnt.; 4. pabaigus darbus parengiama kadastrinių matavimų byla – 1 vnt.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 84 str. 1 p.


Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintarė Sabienė, tel. (8 389) 61 644, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Sniego valymas nuo Užpalių seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“ ir ,,Sniego valymas nuo vietinės reikšmės vidaus kelių Utenos seniūnijoje“
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos „Sniego valymas nuo Užpalių seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“ ir ,,Sniego valymas nuo vietinės reikšmės vidaus kelių Utenos seniūnijoje“ paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-08-06

2013-08-08
Pirkimo pavadinimas: Sniego valymas nuo Užpalių seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“ ir ,,Sniego valymas nuo vietinės reikšmės vidaus kelių Utenos seniūnijoje“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 141076
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-08-08 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-09-23, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-09-23, 11 val. 00 min.

2013-08-05
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurgita Šukienė, tel. (8 389) 63 897, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vadovaujantis parengtu techniniu projektu, reikės parengti darbo projektą ir atlikti statybos darbus:
1. Rekonstruoti dviračių ir pėsčiųjų takus įrengiant betono trinkelių dangą – apie 3206 m2;
2. įrengti pėsčiųjų takus su atsijų danga – apie 2000 m2;
3. rekonstruoti laiptus – apie 40 m2;
4. rekonstruoti tiltą – apie 9 m ilgio ir 3,92 m pločio;
5. įrengti takų apšvietimą – 36 atramas ir apie 1001 m elektros linijos;
6. užbaigus darbus parengti kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p.


2013-07-15
Pirkimo pavadinimas: ,,Monitoringo programos vykdymo paslaugos“ (Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 139712
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-07-09 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-08-21, 10 val. 30 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-08-21, 10 val. 30 min.

2013-07-12

Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos kultūros centro mažosios salės kėdžių įsigijimas“

(Pirkimo dokumentai)

Pirkimo Nr.: 139944

Pirkimo būdas: atviras

Paskelbta CVP IS - 2013-07-12 (Skelbimas)

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-08-22, 10 val. 30 min.

Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-08-22, 10 val. 30 min.

2013-05-06
Pirkimo pavadinimas: „Salės kėdžių Utenos kultūros centro didžiajai salei įsigijimas“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 136503
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-05-03 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-06-14, 10 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-06-14, 10 val. 00 min.

2013-04-12
Pirkimo pavadinimas: ,,Leliūnų globos namų pastato rekonstravimas“ techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“

(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 135509
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-04-12 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-05-28, 10 val. 30 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-05-28, 10 val. 30 min.

2013-04-11
Pirkimo pavadinimas: Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų, būtinų investicijų planams parengti, ir investicijų planų parengimo paslaugos
Pirkimo būdas – Supaprastintas atviras konkursas
Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas: Iki 2013-04-23 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2013-04-23 10:00

2013-04-05
Pirkimo pavadinimas: ,,Inžinierinių statinių, grupėje susisiekimo komunikacijos, pogrupyje keliai(gatvės) parengtų techninių projektų bendrosios ekspertizės paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 135043
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-04-04 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-05-20, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-05-20, 11 val. 00 min.

2013-03-20
Pirkimo pavadinimas: „Baldai Utenos kultūros centrui“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 134239
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-03-19   (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-05-06, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-05-06, 11 val. 00 min.

2013-03-20
Pirkimo pavadinimas: ,,Materialinių išteklių įvykių, gresiančių ar įvykusių ekstremalių įvykių, gresiančių ekstremaliųjų situacijų padariniams likviduoti pasitelkimo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 138857
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-06-19 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-07-31, 10 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-07-31, 10 val. 00 min.

2013-03-20
Pirkimo pavadinimas: ,,Užterštų teritorijų tvarkymo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 138799
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-06-18 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-07-30, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-07-30, 11 val. 00 min.

2013-03-19
Pirkimo pavadinimas: ,,Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Saldutiškio miestelyje (V; VIII-X etapų ir dalies I bei dalies II etapų) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 134059
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-03-15 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-04-29, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-04-29, 11 val. 00 min.

2013-03-18
Pirkimo pavadinimas: „Detaliųjų planų rengimas Utenos rajono teritorijoje“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 134061
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-03-15 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-04-30, 10 val. 30 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-04-30, 10 val. 30 min.

2013-02-27
Pirkimo pavadinimas:  ,,Paskolos iki 9 000 000,00 litų dešimties metų laikotarpiui suteikimo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 133416
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-02-26   (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-04-12, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-04-12, 11 val. 00 min.

2013-02-04
Pirkimo pavadinimas: ,,Techninio projekto ,,Hipodromo gatvės Utenoje įrengimas“ parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 132399
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2013-02-01 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2013-03-18, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2013-03-18, 11 val. 00 min.

2012-09-25
Pirkimo pavadinimas: „Techninio projekto „Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas“ parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 127366
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-09-24 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2012-11-05, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-11-05, 11 val. 00 min.

2012-09-18
Pirkimo pavadinimas: „Sniego valymas nuo seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 127604
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-09-17 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2012-10-29, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-10-29, 11 val. 00 min.

2012-09-13
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. statinių ekspertizės (esamos techninės būklės įvertinimo) ir priešprojektinių pasiūlymų parengimo programos paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 126947
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-09- 12 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2012-10-23, 10 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-10-23, 10 val. 00 min.

2012-08-28
Pirkimo pavadinimas: ,,Techninio projekto ,,Utenos r. Leliūnų k. naujų kapinių įrengimas“ parengimo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 127366
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-08-28 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2012-10-10 10 val.00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-10-10 10 val. 00 min.

2012-08-01
Pirkimo pavadinimas: ,,Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo paslaugos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 125408
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-08-01 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2012-09-17 10 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-09-17 10 val. 00 min.

2012-07-31
Pirkimo pavadinimas: „Techninių projektų „S. Dariaus ir S. Girėno gatvės Utenoje kapitalinis remontas“ ir ,,Rūtų ir dalies Žemaitės gatvių Utenoje rekonstravimas“ parengimo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 125279
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-07- 27 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2012-09-10, 11 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-09-10, 11 val. 00 min.

2012-07-31
Pirkimo pavadinimas: „Detaliojo plano „Žemės sklypo (kad. nr. 8280/0003:295) padalijimas į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimas su gretimu žemės sklypu (kad. nr. 8280/0003:96) Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos rajone“ ir ,,Detaliojo plano „Žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero Antilgės k., Daugailių sen., Utenos r.“ parengimas“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 125067
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-07- 24 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2012-09-04, 10 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-09-04, 10 val. 00 min.

2012-07-12
Pirkimo pavadinimas: ,,Specialiųjų planų rengimas Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorijose“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 124532
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-07-11 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-08-28 10:30
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-08-28 10:30

2012-05-30
DĖL ATVIRO KONKURSO „ELEKTROS ENERGIJA“ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO
Informuojame, kad nukeliamas viešojo pirkimo „Elektros energija“ pasiūlymų pateikimo terminas į 2012-07-09, 11 val. 00 min., patikslinti pirkimo dokumentai bei skelbimas apie pirkimą.

Nuoroda į patikslintą skelbimą:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2012-05-29/74d21954-0f08-48bb-886e-b7ed9ee56da2.html&B=PPO

2012-05-18
Pirkimo pavadinimas: ,,Elektros energija“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 121900
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-05-17 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-06-29 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-06-29 10:00

2012-05-15
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. statinių ekspertizės (esamos techninės būklės įvertinimo) ir priešprojektinių pasiūlymų parengimo programos paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 121617
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-05-11 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-06-22 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-06-22 10:00

2012-04-25
Pirkimo pavadinimas: ,,Techninio projekto ,,Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Tauragnų miestelyje“ parengimo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 120804
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-04-24 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-06-06 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-06-06 10:00

2012-04-19
Pirkimo pavadinimas: ,,Utenos rajono Utenos ir Leliūnų seniūnijų melioruotuose plotuose tilto ant Talės up. ir pralaidų keliuose Deguliai – Vosgėliai ir Antalgė – Šileikiai priežiūra“ ir ,,Utenos rajono Rašės, Nemeikščių, Biliakiemio, Sėlos, Jasonių, Viešeikių, Limino, Čiauno ir Seterečiaus užtvankų priežiūros paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 120515
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-04-18 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-06-01 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-06-01 10:00

2012-04-18
Pirkimo pavadinimas: „Viešojo transporto organizavimo optimizavimas Utenos rajone'" ir „Eismo organizavimo optimizavimas Utenos rajone" studijų parengimas"
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 120443
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-04-17 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-30 10:30
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-30 10:30

2012-04-12
Pirkimo pavadinimas: ,,Paskolos iki 6 000 000,00 litų dešimties metų laikotarpiui suteikimas“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 120182
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-04-11 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-23 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-23 11:00


DĖL ATVIRO KONKURO „KRAŠUONOS UPĖS KRANTINIŲ IR PRIEIGŲ SUTVARKYMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Informuojame, kad nukeliamas viešojo pirkimo „Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“(skelbtas 2012-03-16 CVP IS, pirkimo Nr. 118965) pasiūlymų pateikimo terminas į 2012-05-16, 10 val. 00 min.


2012-04-02
Pirkimo pavadinimas: ,,Techninio projekto ,,Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas“ parengimo paslaugos“
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 119667
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-03-30 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-14 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-14 11:00

2012-03-30
Pirkimo pavadinimas: ,,Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo paslaugos“ (Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 119557
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-03-29 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-11 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-11 10:00


2012-03-21 INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, Utena, LT-28503
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Egidijus Šinkūnas, tel. (8 389) 61617, faks. (8 389) 615 95, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ,,Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo paslaugos“
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punktu

2012-03-20
Pirkimo pavadinimas: „Detaliojo plano ,,Žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimas su gretimu žemės sklypu Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r.” parengimas”
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=77022&LID=100676
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 118836
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-03-14
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2012-03-15/9b836773-eaef-43f8-95a2-65e1809a701d.html&B=PPO)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-04-24, 10.30 val.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-04-24.

2012-03-20
Pirkimo pavadinimas: „Grybelių gatvės Utenoje rekonstravimas“ techninio projekto parengimas“"
(Pirkimo dokumentai)
Pirkimo Nr.: 119087
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-03-20 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2012-05-09 10 val. 00 min.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-09 10 val. 00 min.

2012-03-20
Pirkimo pavadinimas: „,,Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymas” techninio projekto parengimas“ (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=77454&LID=101149)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 118965
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-03-16
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2012-03-16/d2a3a1ec-bfc0-4cef-bbf7-6c8a23201825.html&B=PPO)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-08, 11.00 val.
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-08.

2012-03-20
Pirkimo pavadinimas: „Detaliojo plano ,,Žemės sklypo padalijimas į du atskirus sklypus. Atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritoriją (kapinių plėtrai) ir sujungimas su gretimu žemės sklypu Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r.” parengimas”

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=77022&LID=100676

Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 118836

Pirkimo būdas: atviras

Paskelbta CVP IS - 2012-03-14

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2012-03-15/9b836773-eaef-43f8-95a2-65e1809a701d.html&B=PPO)

Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-04-24, 10.30 val.

Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-04-24.

2012-03-20

Pirkimo pavadinimas: „,,Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymas” techninio projekto parengimas“ (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=77454&LID=101149)

Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 118965

Pirkimo būdas: atviras

Paskelbta CVP IS - 2012-03-16

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2012-03-16/d2a3a1ec-bfc0-4cef-bbf7-6c8a23201825.html&B=PPO)

Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-05-08, 11.00 val.

Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-05-08.

2012-03-20 INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, Utena, LT-28503
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Egidijus Šinkūnas, tel. (8 389) 61617, faks. (8 389) 615 95, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ,,Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos”
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punktu


--------------------------------------------------------------------------------

2012-03-20 INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, Utena, LT-28503
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Egidijus Šinkūnas, tel. (8 389) 61617, faks. (8 389) 615 95, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ,,Detaliojo plano ,,Žemės sklypo (kad.nr.8280/0003:295) padalijimas į du atskirus sklypus, atidalinto sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę – bendro naudojimo teritorija (kapinių plėtrai) ir sujungimas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 8280/0003:96) Vyžuonų mstl. Vyžuonų sen., Utenos r.“ parengimas”
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos plano parengimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punktu.
 


--------------------------------------------------------------------------------

2012-03-06
Pirkimo pavadinimas: „Sniego valymas nuo seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 118397
Pirkimo būdas: atviras
Paskelbta CVP IS - 2012-03-05 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-04-16 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-04-16 11:00

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, Utena, LT-28503
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Egidijus Šinkūnas, tel. (8 389) 61617, faks. (8 389) 615 95, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ,,Sniego valymas nuo seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga”
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos sniego valymo ir kelių barstymo paslaugos 9 Utenos rajono seniūnijoms
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punktu.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-03-01

2011-12-23
Pirkimo pavadinimas: „Techninio projekto keitimo ,,Esamos valgyklos patalpų rekonstravimas į seniūnijos administracines patalpas, antstato ir priestato statyba“ bendrosios ekspertizės paslaugos" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 115820
Pirkimo būdas: Atviras konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-12-23 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-02-02 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-02-02 10:00

2011-12-23
Pirkimo pavadinimas: „Utenos rajono Sudeikių mel. obj. Nr. 8 sistemų Nr. 40, 42, 46 drenažo rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 115823
Pirkimo būdas: Atviras konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-12-23 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2012-01-31 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2012-01-31 11:00

2011-10-05
Pirkimo pavadinimas: „Elektros energija" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 111928
Pirkimo būdas: Atviras konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-10-05 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-11-15 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-10-15 10:00

2011-09-30
Pirkimo pavadinimas: „Automobilių techninė priežiūra, remonto paslaugos ir automobilių aprūpinimas atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis“ (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 111769
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-09-30 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-11-10 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-11-10 10:00

2011-09-21
Pirkimo pavadinimas: „Utenos rajono Sudeikių mel. obj. Nr. 8 sistemų Nr. 40, 42, 46 drenažo rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 111229
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-09-21 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-10-31 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-10-31 10:00

2011-09-14
Pirkimo pavadinimas: „Sniego valymas nuo seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga" (Pirkimo dokumentai: Sniego valymas nuo Sudeikių seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga, Sniego valymas nuo Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 110935
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-09-14 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-10-25 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-09-25 10:00

2011-08-26
Pirkimo pavadinimas: ,,Malkinė mediena ir akmens anglis Utenos rajono seniūnijoms”. (Pirkimo dokumentai)
Pirkimo būdas – atviras konkursas
Pirkimo Nr. 110216
Paskelbta Valstybės žinių priede ,,Informaciniai pranešimai“ 2011-08-26 Nr. 68 ir CVP IS 2011-08-26 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-10-07 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2011-10-07 10:00

2011-08-24
Pirkimo pavadinimas: "Techninių projektų ,,Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas“, ,,Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Užpalių miestelyje“, ,,Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Saldutiškio miestelyje" bendrosios ekspertizės paslaugos " (Pirkimo dokumentai (Saldutiškis)), (Pirkimo dokumentai (Vyžuonos parkas)), (Pirkimo dokumentai (Užpaliai)).
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 110035
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas.
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-08-24 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-10-03 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-10-03 11:00

2011-08-23
Pirkimo pavadinimas: „Techninių projektų ,,Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas“, ,,Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Tauragnų miestelyje“, ,,Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Saldutiškio miestelyje“, ,,Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Užpalių miestelyje“ parengimo paslaugos“ (Pirkimo dokumentai)
Pirkimo būdas – atviras konkursas
Pirkimo Nr. 109753
Paskelbta Valstybės žinių priede ,,Informaciniai pranešimai“ 2011-08-17 Nr. 65 ir CVP IS 2011-08-17 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-09-27 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2011-09-27 10:00

2011-07-15
Pirkimo pavadinimas: „Techninių projektų parengimo ir jų vykdymo priežiūros paslaugos" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 108255
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas.
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-07-15 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-08-30 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-08-30 10:00

2011-07-01
Pirkimo pavadinimas: „UTENOS RAJONO SUDEIKIŲ ME. OBJ. NR. 8 SISTEMŲ NR. 40,42,46 DRENAŽO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA” (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 107653
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas.
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-07-01 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-08-11 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-08-11 10:00

2011-06-27
Pirkimo pavadinimas: „Techninių projektų „Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas“, „Utenos kino teatro ,,Taurapilis“ pastato rekonstravimas” bendrosios ekspertizės paslaugos“ ir ,,Statinių ekspertizės paslaugos“ (Pirkimo dokumentai)
Pirkimo būdas – atviras konkursas
Pirkimo Nr. 107358
Paskelbta Valstybės žinių priede ,,Informaciniai pranešimai“ 2011-06-24 Nr. 50 ir CVP IS 2011-06-24 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-08-09 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2011-08-09 10:00

2011-06-27
Pirkimo pavadinimas: „Techninio projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“ parengimo paslaugos” Pirkimo būdas –atviras konkursas (Nuoroda į pirkimo dokumentus)
Pirkimo Nr. 107355
Paskelbta Valstybės žinių priede ,,Informaciniai pranešimai“ 2011-06-24 Nr.50 ir CVP IS 2011-06-24 (Nuoroda į skelbimą)
Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2011-08-03 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2011-08-03 10:00

2011-06-15
Pirkimo pavadinimas: „Utenio stadiono rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos” (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 106714
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas.
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-06-15 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-07-26 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-07-26 10:00
 

Informacinis pranešimas apie vykdomą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu

2011-05-18
Pirkimo pavadinimas: „Utenos miesto pietinio aplinkkelio (tarp kelių Utena – Kaltanėnai – Švenčionys ir Utena – Tauragnai – Kirdeikiai) detaliojo plano parengimo paslaugos” (Pirkimo dokumentai)
Pirkimo būdas – atviras konkursas.
Pirkimo Nr. 105215.
Paskelbta Valstybės žinių priede ,,Informaciniai pranešimai“ 2011-05-18 Nr.39 ir CVP IS 2011-05-18 (Skelbimas).
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-06-22 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2011-06-22 10:00

2011-05-13
Pirkimo pavadinimas: „Žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos”
Pirkimo būdas – atviras konkursas
Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iš 2011-05-17 10:00 į 2011-06-10 10:00, patikslintas skelbimas. (Skelbimas)

Informacinis pranešimas apie terminų nukėlimą

2011-05-03
Pirkimo pavadinimas: „Paskolos iki 7 000 000,00 Lt/2 027 633,00 eurų investiciniams projektams finansuoti suteikimas”
Pirkimo būdas – atviras konkursas
Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iš 2011-05-05 10:00 į 2011-05-10 10:00 (skelbimas)

2011-05-03
Pirkimo pavadinimas: ,,Kompleksinės draudimo paslaugos” (Pirkimo dokumentai)
Pirkimo būdas – atviras konkursas
Pirkimo Nr. 104509
Paskelbta Valstybės žinių priede ,,Informaciniai pranešimai“ 2011-05-04 Nr.35 ir CVP IS 2011-05-04 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-06-07 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2011-06-07 11:00


2011-04-13
Pirkimo pavadinimas: „Kadastrinių vietovių griovių, jų statinių ir užtvankų priežiūros paslaugos” (Pirkimo dokumentai) (PIrkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 103445
Pirkimo būdas: Atviras konkursas.
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS - 2011-04-13 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-05-23 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-05-23 11:00
 

2011-03-25
Pirkimo pavadinimas: „Paskolos iki 7 000 000,00 Lt (2 027 633,00 eurų) investiciniams projektams finansuoti suteikimas" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 102485
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai" ir CVP IS - 2011-03-25 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-05-05 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-05-05 10:00.

2011-03-25
Pirkimo pavadinimas: „Techninių projektų „Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas", „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Tauragnų miestelyje" ir ,,Palangos gatvės dalies nuo K. Donelaičio g. iki Kupiškio g. Utenoje rekonstravimas" parengimo paslaugos".
Pirkimo dokumentai
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 102484
Pirkimo būdas – Atviras Konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai" ir CVP IS - 2011-03-25 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-05-06 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data – 2011-05-06 10:00

2011-03-23
Pirkimo pavadinimas: „Techninių eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos paslaugos" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 102303
Pirkimo būdas: Atviras Konkursas
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai" ir CVP IS - 2011-03-23 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-05-04 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-05-04 10:00

2011-02-25
Pirkimo pavadinimas: „Fizinių asmenų palaikų (lavonų) arba jų fragmentų pervežimo iš įvykio vietų paslaugos" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 101276
Pirkimo būdas: Tarptautinės vertės atviras konkursas.
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai" ir CVP IS - 2011-02-25 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-04-13 10:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-04-13 10:00

2011-01-21
Pirkimo pavadinimas: „Planavimo, personalo ir veiklos valdymo sistemos optimizavimo Utenos rajono savivaldybėje paslaugos" (Pirkimo dokumentai)
Valstybės žinių suteiktas pirkimo Nr.: 99787
Pirkimo būdas: Atviras konkursas (elektroninėmis priemonėmis)
Paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai" ir CVP IS - 2010-12-21 (Skelbimas)
Pasiūlymų pateikimo terminas: Iki 2011-03-01 11:00
Vokų atplėšimo procedūros data: 2011-03-01 11:00
 

 

Joomla templates by a4joomla