1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimą ir ekologinės būklės gerinimą Utenos mieste

image0022016 m. rugsėjo 28 d. 17 val. kviečiame į Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime (įgyvendinant želdynų teritorijos – Vyžuonaičio ir Rašės parkų formavimą ir ekologinės būklės gerinimą) programos viešą aptarimą, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Utenio a. 4, Utena ) salėje III aukšte.

Utenos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" ir įgyvendinti želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimą ir ekologinės būklės gerinimą Utenos mieste.

Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektą „Želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ (toliau – Programa) – tai image001planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“, rekomendaciniu pavyzdžiu visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos rengimui.

 

Objektas - Želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Utenos mieste. Bendras tvarkomos teritorijos plotas- 30 ha.

Vyžuonaičio ir Rašės parkų teritorijos išskirtos Utenos miesto teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2008-10-30 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-276, kaip atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų teritorijos. Vyžuonaičio parką sudaro 11 sklypų, kurių plotas- 8,77 ha . Žemės sklypų naudojimo būdas- atskirųjų želdynų teritorijos.

Rašės parko žemės sklypai dar nesuformuoti, parko dalis nuo Užpalių gatvės link Utenos tvenkinio sudaro apie 23 ha. Numatomas žemės naudojimo būdas- atskirųjų želdynų teritorijos.

Bendra informacija apie planuojamą tvarkyti teritoriją

                   Vyžuonaičio ežeras telkšo pelkėtame rininiame klonyje, jo šlaituose trykšta šaltiniai. Iš ežero išteka Vyžuona (Vyžuonėlė), kuri nuteka į šiaurę ir pratekėjusi per Vyžuonų miestelį įteka į Šventąją. Vyžuonaičio ežerą iš rytų pusės supa moreninė lyguma, ledynmetyje suformuota 110-130 m absoliutiniame aukštyje. Rytiniame paklonyje yra senoji Utenos dalis su Rinkos ir Utenio aikštėmis, iš kurių Ežero gatve galima patekti į nedidelę poilsiavietę prie ežero ir užkopus stačiu šlaitu pasigrožėti vaizdu į ežerą. Vakarinė ežero dalis yra fliuvioglacialinėje priesmėlingoje lygumoje. Šioje vietoje nuo seno įkurtas paplūdimys, mėgstamas gyventojų ir dabar. Pietinė   ežero dalis pelkėta, apaugusi savaiminiais krūmais- daugiausiai karklais. Ežero pakrantės ištisai užaugusios makrofitais .   Teritorijoje yra senų vertingų medžių- ąžuolų, liepų, o šiaurinėje pusėje esančioje priesmėlingoje lygumoje auga maždaug prieš 40 metų sodintas nedidelis pušynas. Likusi šiaurinė parko dalis savaime apaugusi beržais, gluosniais, baltalksniais, karklais.

                   Parko teritoriją riboja didelis mažaaukščių namų kvartalas ir pamažu gyvenamųjų namų kvartalu virstantis sodininkų bendrijos „Draugystė“ sodas.

Teritorijos tvarkymui yra parengtas techninis projektas. Prieš techninio projekto parengimą

2010 m. buvo organizuotas atviras projektų konkursas, kurio rengimą paskatino šioje vietoje gyvenančių uteniškių požiūris į želdyno išsaugojimą tankiai užstatytame kvartale. Paskelbus atvirą projektų konkursą „Vyžuonaičio parko projektiniai pasiūlymai“, sulaukta aštuonių dalyvių pasiūlymų. Konkurso medžiaga publikuota vietinėje spaudoje, Utenos rajono savivaldybės ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) tinklalapiuose, LKAS laikraštyje, gyventojų susidomėjimo sulaukė ir viešai eksponuoti projektai. Geriausiu pripažintas UAB „Želdynai“ pasiūlymas - ši įmonė 2013 m. parengė šiaurinės parko dalies įrengimo techninį projektą.image004

               Kad būtų galima susipažinti su gamtos vertybėmis ir teritoriją pritaikyti pažinimui ir poilsiui, aplink ežerą planuojama įrengti 1,4 km ilgio įvairių konstrukcijų taką, vedantį ir sausomis, ir šlapiomis pakrantės vietomis. Į parko teritoriją iš įvairių pusių ketinama įrengti prieigas. Kadangi rytiniame Vyžuonaičio parko paklonyje šlaitas siekia apie 20 m, šioje vietoje atsiveria nuostabus reginys į ežerą (kito panašaus vaizdo Utenoje nėra) - juo pasigrožėti bus galima nuo šlaito viršumi einančio apžvalginio tako su šalia įrengtais suolais.

                      Teritorija palei Vyžuonos upę, ištekančią iš Vyžuonaičio, gyventojams irgi labai reikalinga. Dabar apleistoje, savaiminiais medžiais ir krūmais užžėlusioje teritorijoje neįmanoma praeiti, pamatyti Vyžuonos upelio. Numatoma iškirsti savaiminius želdinius , o naujus želdinius pasodinti taip, kad suformuotų šios dalies želdynų teritorijos erdvę. Sodinami želdiniai turi būti būdingi šiai vietai. Numatoma nutiesti taką, besitęsiantį upelio pakrante nuo Eimučio   iki Birutės gatvės.

          Rašės parko teritorija yra abipus Rašės upės, kuri išteka iš Utenos (Klovinių) tvenkinio , įrengto ją patvenkus. Tekėdama Utenos miesto šiaurine dalimi, Rašės upė įteka į Vyžuoną, kuri įteka į Šventąją. Dešinėje upės pusėje Rašės parko teritorija ribojasi su sodininkų bendrijos sodu „Jovaras“ , kuris yra tapęs gyvenamųjų namų kvartalu ir hipodromu. Kairėje pusėje su parku ribojasi mažaaukščiai gyvenamieji namai, įvairios įmonės, gyvūnų globos namai.

Rašės parko teritorija yra aliuviniame upės slėnyje, apribotame stačiais eroziniais šlaitais. Teritorija išskirta Utenos miesto teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2008-10-30 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-276, kaip atskirojo želdyno teritorija. Parko žemės sklypai dar nesuformuoti , nes apaugę medžiais plotai buvo priskirti miestų miškams. Išbraukus miesto miškus iš Valstybinės reikšmės miškų schemos ir išregistravus miškų sklypus, atsirado galimybė suformuoti sklypus atskirojo želdyno teritorijai. Preliminarus Rašės parko dešiniosios dalies plotas nuo Užpalių gatvės link Utenos tvenkinio- 13 ha, kairiosios dalies plotas- apie 10 ha.

Teritorijoje yra savavališkai įrengtų daržų, savavališkai pristatytų statinių, išmintų takų link Klovinių tvenkinio arba sodų. Teritorija labai apleista- joje yra buvusių tiltelių betoninių liekanų, privirtusių medžių, dėl kurių susidarė sąnašos ir upės krantai eroduoja. Nešienaujamos slėnio pievos apaugusios nendrėmis, garšvomis, usnimis, vingiorykštėmis ir kt. ilgainiui gali užželti medžiais ir krūmais. Rašės upės šlaituose auga Utenos apylinkėse retai sutinkami vertingi medžiai – kalninės guobos.  

Rašės upės pakrantes riboja statūs šlaitai, nuo kurių, atsivertų nuostabūs vaizdai į vingiuojančią upę ir Utenos (Klovinių) tvenkinį.

Rašės upės pakrančių rekreacinis ir pažintinis potencialas visiškai neišnaudotas. Upių slėnių išsaugojimas yra ypatingai reikšmingas šalies kraštovaizdžio įvairovei, slėniai pripažįstami prigimtine šalies kraštovaizdžio vertybe.

Visuomenei neatkleistos šios vietovės gamtos vertybės – reljefas, panoramos, būdingi želdiniai. Rekreacijai ir pažinimui pritaikyti miesto želdynai teikia didžiulę naudą miesto gyventojams- didina vietovės patrauklumą gyventi, kurti verslą, skatina bendruomeniškumą, didina visuomenės sveikatingumą. Norint pasiekti šių tikslų reikia išsaugoti vietovės kraštovaizdžio savitumą, gamtos vertybes, didinti ekologinį stabilumą, sudaryti sąlygas visuomenei įsitraukti į kraštovaizdžio pažinimą, suprasti ekologinę svarbą, tenkinti būtinuosius miestiečių poilsio poreikius.

Teritorijos tvarkymo tikslai ir uždaviniai

         Pagrindiniai tikslai - Želdynų teritorijos išvystymas, išlaikant natūralų teritorijos charakterį ir ją pritaikant gyventojų pažinimui bei poilsiui, kraštovaizdžio vertybių būklės gerinimas, miestui būdingų upių slėnių, ežero pakrantės ekosistemų išsaugojimas.

         Pagrindiniai tvarkymo uždaviniai :

     Išryškinti želdynų teritorijų gamtinę aplinką ir parengti teritoriją viešam naudojimui:

     1. Įrengti pažintinius ir poilsiui skirtus takus.

2. Pertvarkyti želdinius – pasodinti naujus (būdingus konkrečioms augimvietėms), pašalinti menkaverčius ir trukdančius apžvalgai, atlikti sanitarinius kirtimus, išryškinti vertingus želdinius.

3. Išsaugoti biologinę įvairovę ir ją pagausinti.

4. Įrengti parkų informacijos stendą, siekiant suteikti visuomenei žinių apie teritorijas.

Kraštovaizdžio tvarkymo reikalavimai

Tvarkomoms teritorijoms parengti šie dokumentai, projektiniai pasiūlymai :

 1. Utenos miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas       2008-10-30 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-276.
 2. Vyžuonaičio parko įrengimo projektų konkurso medžiaga (2010 m.)
 3. Vyžuonaičio parko dalies įrengimo techninis projektas (2013 m.)

Visu projekto rengimo ir įgyvendinimo metu vykdomos visuomenės įsitraukimą skatinančios priemonės, numatytos Bendradarbiavimo su visuomene plane.

Rašės parko tvarkymo projekte numatoma suprojektuoti ir įrengti:

 1. Želdinių tvarkymą :

Kraštovaizdžio formavimo kirtimai, atveriant panoramas į Rašės upę;

Sanitariniai kirtimai – šalinant sausus, nuvirtusius, vėtros nuverstus medžius, krūmynus 20 ha teritorijoje;

Makrofitų šalinimas;

Išryškinimas ir išsaugojimas vertingų ir retų medžių - vinkšnų, kalninių guobų ir kt.;

Atlikti parko teritorijoje augančių žolinių augalų, krūmų bei medžių tyrimą ir vertinimą.

 1. Erozijos pažeistų Rašės upelio krantų sutvarkymą gamtinėmis priemonėmis.
 2. Pėsčiųjų tako Rašės upės pakrante įrengimas nuo J.Basanavičiaus g. Nr.118 iki Klovinių

tvenkinio. Atlikus kraštovaizdžio formavimo kirtimus vaizdingose vietose prie tako numatoma įrengti apžvalgos aikštelės.

 

Vyžuonaičio parko tvarkymo projekte numatoma suprojektuoti ir įrengti :

 1. Pietinės ežero pakrantės tvarkymas: menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas (1,5 ha

teritorijoje), paliekant vertingesnius reikiamus medžius, ežero pakrantėje augančių vandens augalų (nendrių ir kt.) dalinį šalinimą, žolės šienavimą, vejos įrengimą, medžių ir krūmų sodinimą. Pietinė parko dalis turi būti natūrali.

     2. Taką apeiti aplink ežerą, kuris jungtųsi su jau suprojektuotais takais. Projektuojami mediniai, perdirbto plastiko, pontoniniai ir /arba atsijų takai su perdirbto plastiko borteliais.

      3. Taką Vyžuonėlės upelio pakrante nuo Birutės gatvės iki Eimučio gatvės.

       4. Želdinių pertvarkymą (kirtimą, sodinimą) teritorijoje prie Vyžuonėlės upelio ( 0,7 ha) ir medžių (juodalksnių) sodinimą .

       5. Parko sklypo atribojimą želdiniais nuo privačių žemės sklypų.

       6. Mažosios architektūros ir parko įrangos elementus: vietą parko informacijos stendui ir jo maketą, atitvarus, kelio ženklus saugiam judėjimui užtikrinti.

       7. Atlikti parko teritorijoje augančių žolinių augalų tyrimą ir vertinimą.

 

Vyžuonaičio parko teritorijoje pagal parengtą techninį projektą numatoma įrengti:

 1. Taką aplink Vyžuonaičio ežerą, taką Vyžuonos upelio pakrante ir prieigas prie ežero.
 2. Apžvalgos į ežerą ir želdynų teritoriją formavimas, įrengiant takus prie ežero ir       laiptus su suolais šlaite.
 3. Želdinių pertvarkymą- menkaverčių medžių ir krūmų, makrofitų šalinimą, vertingų medžių, būdingų šiai vietai sodinimą.

 

Atskirųjų želdynų įrengimo ir tvarkymo rengimo projekto esamos būklės analizės stadijoje :

 1. Pateikiami ir išanalizuojami dokumentai.
 2. Parengiamas ir patikslinamas topografinis – inžinerinis planas.
 3. Atliekamas parko teritorijoje augančių žolinių augalų, kūmų ir medžių tyrimas ir vertinimas.

 

Koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje

 1. Pateikiamas eskizinis projektas, išreiškiantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto idėjas.
 2. Parengiami brėžiniai M 1:2000, M 1 : 1000, M 1: 500.

 

Sprendinių konkretizavimo stadijoje pateikiami tekstiniai ir grafiniai sprendiniai:

 1. Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami grafinių sprendinių paaiškinimai.
 2. Pateikiami brėžiniai :

2.1. Esamos situacijos planas;

2.2. Pagrindinis sprendinių brėžinys M 1: 500, M 1:1000;

2.3. Teritorijos sklypo aukščių planas, nužymėjimo planas;

2.4. Želdinių tvarkymo planas;

2.5. Statybinė konstrukcijų dalis;

 1. Projekto įgyvendinimo sąmata, techninės specifikacijos.

 

Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje

sprendiniai derinami su vyr. architektu, regiono Aplinkos apsaugos departamentu, želdynų teritorijas eksploatuojančia įmone, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
 

 

Bendradarbiavimo su visuomene planas

 

Projekto rengimo stadija

Kokio tikslo siekiame numatyta priemone

Visuomenės dalyvavimą skatinančios priemonės (priemonių ir jų turinio aprašymas)

Prieš pradedant rengti projektą ir viso projekto rengimo ir įgyvendinimo metu

 

 

 

Nuolat informuoti visuomenę apie vykdomą Želdynų teritorijų (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektą, jo eigą ir sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijos kraštovaizdžio formavimo procese viso projekto metu – nuo idėjos formulavimo iki sprendimų įgyvendinimo.

Apie projektą, jo eigą informacija nuolat skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (prieiga nuo pagrindinio puslapio) www.utena.lt . Skelbiama informacija apie siūlymus vykdyti teritorijos tvarkymą, skelbiami skelbimai, susiję su projektavimo darbų pradžia (techninė užduotis, kita susijusi informacija). Teikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais dokumentais tvarką bei jų viešo svarstymo vietą ir laiką, viešam svarstymui pateikti sprendiniai.

Naujausią informaciją apie projekto eigą galima gauti savivaldybėje, adresu Utenio a. 4, Utena ,107 kab., tel. 8 389 63990

Kontaktinis asmuo Jūratė Paragytė

Parengiami ir išspausdinami straipsniai

apie numatomus vykdyti darbus   LKAS (Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos) tinklalapyje, vietos spaudoje, kuriuose pristatoma aktuali informacija, susijusi su tvarkomomis teritorijomis.

 

Esamos būklės analizė

 

 

 

Išsiaiškinti visuomenei svarbius vietovės elementus, vertybes, funkcijas;

Suteikti visuomenei žinių apie vietovės svarbą ir išskirtinumą .

Šviesti bendruomenę (ar atskiras grupes: švietimo įstaigas, visuomenines organizacijas, jaunimą ir kt. ) kaip galima dalyvauti kraštovaizdžio formavimo procesuose).

Nuomonę apie tai, kas svarbu visuomenei planuojamoje tvarkyti teritorijoje galima teikti internetinėje erdvėje ( siųsti el. laiškus adresu : Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;   siųsti laiškus paštu : Utenos rajono savivaldybės administracijai Utenio a. 4, Utena

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose projekto iniciatoriai kartu su projekto rengėjais pristatys informaciją apie projektuojamas teritorijas, viešoje erdvėje   skaitoma paskaita apie Utenos miesto gamtos vertybes, apie sutvarkytas ir apie planuojamas tvarkyti teritorijas.

 

Koncepcijos rengimas ir jos viešas pristatymas visuomenei

 

 

 

 1. 1)Išsiaiškinti kokius

lūkesčius su šiomis teritorijomis sieja atskiros visuomenės grupės (besiribojančių sklypų naudotojai, jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės, kokie jų poreikiai).

 1. 2)Tartis, kaip gerinti

koncepcijos pasiūlymus, kad gerėtų kraštovaizdžio kokybė, ar siūlomos teritorijos tvarkymo priemonės atitinka visuomenės lūkesčius, tuo pačiu didinti supratimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį

Skelbiama savivaldybės internetiniame puslapyje apie   koncepcijos svarstymo vietą, datą, laiką, ten pat publikuojama koncepcija.   Išsiunčiami kvietimai galimai suinteresuotoms organizacijoms

(sodininkų bendrijai, gyvūnų globos įstaigai, ) dalyvauti viešame koncepcijos svarstyme . Koncepciją pristato projekto rengėjai ir savivaldybės atstovai.

Viešai diskusijai kviečiami kraštovaizdžio architektai, biologai, geografai.

Visuomenė teikia pasiūlymus raštu savivaldybėje, paštu, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Susipažinimui su koncepcija skiriama 10 darbo dienų.

 

Projekto sprendinių

Konkretizavimas

 

Projekto sprendinių derinimas ir viešinimas

Išgirsti visuomenės pastabas, jų nuomonę ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių, taip pat specialistų pasiūlymus kaip tobulinti projektą.

Sprendiniai derinami su vyr. architektu, regiono Aplinkos apsaugos departamentu, želdynų teritorijas eksploatuojančia įmone, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

 

Sprendiniai viešinami Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.utena.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio) ir savivaldybės administracijos patalpose ( I aukšte prie Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 106,107 kab.) Visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu, atsiųsti paštu, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Susipažinimui su sprendiniais skiriama 10 darbo dienų.

Atsakymai teikiami raštu.

 

Projekto tvirtinimas

 

 

Informuoti apie projekto patvirtinimą ir planuojamą sprendinių įgyvendinimą .

Patvirtintas   projektas talpinamas svetainės   pagrindinio puslapio skiltyje www.utena.lt . Organizuojamas parengto projekto pristatymas artimiausioms organizacijoms, įmonėms, gyventojams.

 

 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI >>>

 

 

Joomla templates by a4joomla