1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kada matavimo priemonė ir jos matavimai tampa teisinės metrologijos objektu

Lietuvos metrologijos inspekcijos (LMI) Utenos apskrities skyrius primena, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, tiekiantys rinkai, įrengiantys bei naudojantys matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. Jį sudaro matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, patikra (pirminė, periodinė, neeilinė).


Teisinei metrologijai priskiriamos tos matavimo priemonės, kurių parodymai nustato prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina. Naudojamos matavimams, kai nuo jų rezultatų priklauso baudos ar žalos atlyginimo dydis, kai jų matavimai yra atliekami sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos srityse, banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijoms, atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu. Teisinės metrologijos reikalavimai taikomi tik teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamoms matavimo priemonėms, todėl įmonės, įstaigos turi sudaryti teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą ir patvirtinti jį vadovo parašu bei antspaudu. Matavimo priemonės nepagrįstai negali būti nepriskiriamos teisinei metrologijai.
Teisinės metrologijos reikalavimai taikomo ir Fasuotų (įpakuotų), sveriamų, dozuojamų, skaičiuojamų ar matuojamų prekių kiekiui, kuris turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje ir jo (masės, tūrio) nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų, pateiktų Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniame reglamente.
LMI tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Siekdamas šio tikslo, LMI Utenos apskrities skyrius nuolat vykdo teisinei metrologijai priskiriamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę bei fasuotų, dozuojamų, sveriamų prekių kiekio kontrolę. Nuo 2015 m. LMI pavesta kontroliuoti ir paskirtųjų įstaigų veiklą.
90 proc. atliekamų patikrinimų sudaro planiniai patikrinimai. Mėnesio patikrinimo planai yra skelbiami LMI tinklapyje, http://metrinsp.lrv.lt/ ir prieš 10 dienų raštu informuojant planuojamą tikrinti ūkio subjektą. Neplaniniai patikrinimai atliekami gavus skundą arba įtarus apie galimą neteisėtą matavimo priemonių naudojimą teisinėje metrologijoje, arba galimus fasuotų, dozuojamų ar sveriamų prekių kiekio pažeidimus. Patikrinimų metu yra naudojami kontroliniai klausimynai. Kad ūkio subjekto atsakingi asmenys turėtų galimybę su klausimynais susipažinti prieš patikrinimą, kontroliniai klausimynai yra siunčiami ir elektroniniu paštu kartu su pranešimu apie planuojamą patikrinimą. Su inspekcijos parengtais ir naudojamais kontroliniais klausimynais galima susipažinti LMI tinklapyje.
LMI, siekdama didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis yra pasirašiusi deklaraciją dėl pirmų verslo metų, kuria įsipareigoja pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kt.), o identifikavus pažeidimus visu pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas. LMI įsipareigoja skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalba pirmus metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pavyzdžiui, susisiekti su veiklą pradėjusiu subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, rengti konsultacinius seminarus, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis bei prašymus ir pan.).
Visi, turinys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Utenos apskrities skyrių, esantį Utenoje, Basanavičiaus g. 67-2. Interesantų patogumui pirmadieniais ir trečiadieniais LMI Utenos apskrities skyriaus besikreipiančius priima iki 18 valandos.

Joomla templates by a4joomla