1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis

DSC 97642018 m. sausio 25 dieną, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti 24 klausimai. Posėdyje, kuriam pirmininkavo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, dalyvavo 23 Savivaldybės tarybos nariai. Taryba apsvarstė ir patvirtino svarbius sprendimus dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo, valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo, žemės ir turto mokesčio lengvatų, patvirtino Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programą apsvarstė bei patvirtino kitus sprendimų projektus.


Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo
Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisija apsvarstė galimybę Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikti dviems, organizacijų pasiūlytiems pretendentams: Jonui Pleckevičiui ir Vidai Garunkštytei. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorę V. Garunkštytę apdovanojimui pasiūlė Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos kolektyvas, Lietuvos bibliotekininkų draugija ir Utenos trečiojo amžiaus universitetas. Utenos krašto garbės piliečio vardą pretendentei siūloma suteikti už aukštus pasiekimus profesinėje veikloje, visuomeninę, aktyvią, ilgametę veiklą Lietuvos bibliotekininkų asociacijoje, Utenos trečiojo amžiaus universitete bei Utenos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Buvusiam ilgamečiam Utenos dailės mokyklos direktoriui Jonui Pleckevičiui Utenos krašto garbės piliečio vardą siūloma suteikti už ilgametį kultūros paveldo puoselėjimą, už švietėjišką veiklą populiarinant senąjį pašto traktą Sankt Peterburgas - Varšuva, kūrybinę bei ilgametę pedagoginę veiklą ir Utenos bei Lietuvos vardo garsinimą. Pretendentą pasiūlė Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, VšĮ „Sankt Peterburgo –Varšuvos senasis traktas" ir Utenos švietimo centras. Utenos krašto garbės piliečio vardai jiems bus suteikti Valstybės atkūrimo šventėje, Vasario 16-osios iškilmingo minėjimo metu.
Taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities prioritetus
Kasmet Utenos rajono savivaldybės biudžete numatomos lėšos kultūrinės veiklos, religinių bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti. Šios lėšos skirstomos konkurso būdu, paskelbus spaudoje ir savivaldybės internetiniame tinklalapyje metų prioritetus. Utenos rajono savivaldybės taryba nustatė Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities prioritetus. Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetai: kultūros ir meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui; 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." organizavimas; respublikinės Antano Miškinio literatūrinės premijos, Utenos rajono meno ir kultūros premijų teikimo organizavimas; profesionalaus meno sklaidos projektai; tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir kompetencijų ugdymo projektai. Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo prioritetai: bendruomeniškumą stiprinantys projektai; nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimo projektai: avariniai religinių bendruomenių pastatų remonto darbai, tradiciniai parapijų renginiai, skirti bendruomenės telkimui ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui suteiktos patalpos
2018 m. sausio 4 d. gautas viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro prašymas Nr. 1.31-SD-14 „Dėl patalpų suteikimo", buvo prašoma perduoti Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui patalpas, esančias Aukštakalnio g. 5, Utenos m. Patalpos reikalingos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro veiklai vykdyti. Kadangi savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (patalpos Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perduotas viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal 2015 m. lapkričio 30 d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. S4-19 20 metų laikotarpiui, todėl prašoma ir šias patalpas perduoti pagal panaudos sutartį iki 2035 m. lapkričio 30 d. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra nustatyta tvarka gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas medicinines paslaugas. Taryba pritarė, kad tikslinga šias patalpas perduoti pagal panaudos sutartį Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
Švietimas
Dėl neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikio Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės 2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų programą ir paskyrė Utenos švietimo centrą veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi.
Sekančiu svarstymu Taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Vadovaujantis įsakymu, teikiamame sprendimo projekte, numatyta, kad NVŠ programoje dalyvaujančiam vienam vaikui per mėnesį skiriama lėšų suma negali būti mažesnė nei 10 eurų ir didesnė –nei 20eurų, patikslinta, kokioms veikloms gali būti skiriamos NVŠ lėšos ir kam jų naudoti negalima, pakeista atsiskaitymo už Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas tvarka.
Patvirtinti savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities prioritetai
Utenos rajono savivaldybės taryba nustatė Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities prioritetus. Sportinės veiklos projektų finansavimo prioritetai: fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas, vaikų ir jaunimo sportinio meistriškumo skatinimas; sporto visiems iniciatyvų skatinimas; vaikų mokymas plaukti; varžybų organizavimas ir dalyvavimas jose, profesionalių sportininkų dalyvavimas šalies čempionatuose ir tarptautinėse varžybose. Mokinių vasaros poilsio organizavimo projektų srities prioritetai: kuo palankesnių sąlygų sudarymas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumui vasaros metu; mokinių kūrybiškumo ir iniciatyvų skatinimas; etnokultūrinės veiklos skatinimas. Edukacinės veiklos projektų srities prioritetai: dalykinių olimpiadų, konkursų ir egzaminų organizavimas; bendrųjų renginių mokytojams organizavimas. Jaunimo užimtumo srities projektų prioritetai: mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje plėtra, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimas ir (ar) plėtra; jaunimo savanoriškos veiklos plėtra; jaunimo iniciatyvų skatinimas; regioninės jaunimo politikos programų, tyrimų rengimas.
Pakito Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis
Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba buvo sudaryta ir jos nuostatai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 m. birželio 25 d. Vienai iš Bendruomenės sveikatos tarybos narių –Almai Gaidienei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei nuo 2018 m. sausio 8 d. suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos. Į Bendruomenės sveikatos tarybą, vietoj A. Gaidienės, tarybos sprendimu paskirta Ina Meidienė, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotoja, laikinai pavaduojanti direktorių.
Sekančiu svarstymu Taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą. Programa yra rengiama trejiems biudžetiniams metams.
Taryba patvirtino Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programą
Posėdžio metu patvirtinta Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programa ir nuolatinė Programos įgyvendinimo priežiūros komisija. Priežiūros komisijos pirmininkas–Jonas Slapšinskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Priežiūros komisijos nariai: Nerijus Malinauskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas ;Evaldas Rimas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas ;Asta Vainiūtė-Misiukevičė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė ;Donata Lubienė, Utenos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja , Bronius Šaukeckas, UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas; Rimantas Kaušylas, UAB „Utenos komunalininkas" direktoriaus pavaduotojas ;Vytautas Leika, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas; Rolandas Maniušis, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas. Paskirti Programos įgyvendinimo administratoriais už daugiabučių namų atnaujinimo ir viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą UAB „Utenos butų ūkis", už inžinerinės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimo projektų įgyvendinimą ir gatvių apšvietimo tinklų modernizavimą UAB „Utenos komunalininkas".
Nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos suteiktos Utenos apskrities aeroklubui ir UAB „Rokiškio pieno gamyba".
Taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, išklausė Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2017 m. veiklos ataskaitą, Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2017 m. ataskaitą ir UAB ,,Utenos autobusų parkas" veiklos audito ataskaitą.

Joomla templates by a4joomla