1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Dėl tarifų už komunalines paslaugas ir rinkliavų dydžių perskaičiavimo iš litų į eurus

LR Finansų ministerija Informuojama, kad š. m. liepos 23 d. Europos Sąjungos ministrų taryba priėmė galutinius sprendimus dėl euro įvedimo Lietuvoje:
- Europos Sąjungos Tarybos sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d.;
- Europos Sąjungos Tarybos Reglamento Nr. 2866/98 dėl euro ir eurą įsivedančių valstybių narių valiutų perskaičiavimo kursų (OL L 359, 31/12/1998 p. 1) pakeitimą, kuriuo nustatytas neatšaukiamas lito ir euro perskaičiavimo kursas - 3,45280 lito ui 1 eurą;
- Europos Sąjungos Tarybos Reglamento Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (OL L 139, 11/5/1998, p. 1) pakeitimą, kuriuo panaikinta išlyga dėl Lietuvos nedalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

Siekdama užtikrinti, kad gyventojai, verslas ir institucijos būtų tinkamai pasirengę euro įvedimui nuo 2015 m. sausio 1 d., Finansų ministerija informuoja savivaldybes ir jų reguliavimo srities įstaigas apie esmines teisės aktų nuostatas dėl tinkamo savivaldybės gyventojų informavimo ir sąžiningo bei tikslaus litais nustatytų tarifų už komunalines paslaugas ir rinkliavų dydžių perskaičiavimo į eurus.

1. Dėl galiojančių tarifų už komunalines paslaugas skelbimo litais ir eurais.
Pagal Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo (toliau - Euro įvedimo įstatymas) 17 straipsnio 1 punktą asmenys, parduodantys prekes (paslaugas), turi pradėti nurodyti prekių (paslaugų) kainas jų skelbimo vietose litais ir eurais pagal perskaičiavimo kursą ir <...> apvalinimo taisykles ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po perskaičiavimo kurso nustatymo dienos ir tai daryti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos.
Tai reiškia, kad energiją (elektros, šilumos), karštą ir šaltą vandenį, dujas tiekiančios bei komunalines paslaugas teikiančios įmonės, daugiabučius namus administruojančios įmonės ir daugiabučių namų savininkų bendrijos privalo ne vėliau kaip nuo š.m. rugpjūčio 22 d. skelbti šiuo metu galiojančias paslaugų kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) viešai vartotojui lengvai prieinamose informacijos pateikimo priemonėse.
Paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais reikalavimai ir jų laikymosi priežiūros tvarka yra patvirtinti Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719, (toliau - Aprašas) bei Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201.
Energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekimo, komunalinių ir priežiūros paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) turi būti nurodomos vartotojui išrašomose sąskaitose ar mokėjimo pranešimuose (Aprašo 7 punktas). Kainų išraiškos eurais turi būti nurodomos tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jos šiuo metu yra išreikštos litais.
2. Dėl tarifų už komunalines paslaugas, taikytinų nuo 2015 m. sausio 1 d., nustatymo eurais.
Pagal Euro įvedimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalį ir Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 (toliau - Planas), 25 punktą tarifai, įkainiai, komisiniai užmokesčiai ir kiti litais išreikšti dydžiai perskaičiuojami ir išreiškiami eurais tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti litais. Valstybės ir savivaldybių institucijos teisės aktų nustatyta tvarka, o kitos šalys - tarpusavio susitarimu galt taikyti tikslesnius išraiškos būdus. Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio tik apskaičiavus galutinę pinigų sumą.
Tam, kad būtų apsaugoti vartotojų interesai, eurais mokėtinos sumos už paslaugas kuo mažiau skirtųsi nuo sumų, mokėtų litais, ir kad nebūtų pažeistas sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumas, tvirtinant paslaugų kainas, pagal kurias bus atsiskaitoma nuo 2015 m. sausio 1 d., siūloma prireikus taikyti tikslesnius išraiškos būdus - numatant daugiau skaitmenų po kablelio, iki dviejų skaitmenų po kablelio apvalinant tik apskaičiavus galutinę mokėtiną sumą.
Eurais nustatyti tarifai turės būti skelbiami eurais ir litais nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.
3. Dėl rinkliavų dydžių litais ir eurais skelbimo.
Finansų ministerija valstybės rinkliavų dydžių litais, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", atitikmenis eurais yra paskelbusi intemeto svetainėse www.euras.lt ir www.finmin.lt. Siekiant tikslaus perskaičiavimo, dydžiai eurais išreišti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Vadovaujantis Euro įvedimo įstatymo 17 straipsnio 1 punktu, savivaldybės ir jų reguliavimo srities įstaigos taip pat privalo ne vėliau kaip nuo rugpjūčio 22 d. viešai pateikti informacijų apie galiojančių vietinių rinkliavų dydžių litais atitikmenis eurais, nurodydamos išraišką eurais dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
4. Dėl rinkliavų, taikytinų nuo 2015 m. sausio 1 d., nustatymo eurais.
Plano 26 punkte nurodyta, kad, nustatydamos naujas skaitmenines vertes eurais, valstybės institucijos gali tik minimaliai nutolti nuo tų dydžių, kurie būtų gaunami perskaičiuojant pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, t y. euro įvedimas neturi tapti priežastimi padidinti rinkliavų, baudų ir kitų įmokų dydžius.
Finansų ministerija, siekdama užtikrinti kuo tikslesnį ir mokesčių mokėtojams palankesnį valstybės ir vietinių rinkliavų, kurios įsigalios 2015 m. sausio 1 d., perskaičiavimą į eurus, parengė ir pateikė derinti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pakeitimo projektą. Šį įstatymą planuojama priimti Lietuvos Respublikos Seimo rudens sesijoje. Pagal siūlomus pakeitimus, jei valstybės ar vietinė rinkliava:
- mažesnė nei 10 eurų, jos dydis būtų nustatomas dešimčių euro centų tikslumu (pavyzdžiui, 0,60 Eur, 1,40 Eur ir pan.);
- didesnė nei 10 eurų, jos dydis būtų nustatomas euro tikslumu (pavyzdžiui, 14 Eur).

Todėl Finansų  ministerija siūlo savivaldybėms ir jų reguliavimo srities įstaigoms rengiant su vietinėmis rinkliavomis susijusių teisės aktų pakeitimų projektus, kurie įsigaliotų nuo 2015 m. sausio 1 d., atkreipti dėmesj į aukščiau paminėtas nuostatas.
Eurais nustatytos rinkliavos turės būti skelbiamos eurais ir litais nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

LR Finansų ministerijos informacija

Joomla templates by a4joomla