1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019 m. atrankos konkurso

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą.
Projektų paraiškas gali teikti Neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos ar kelių sporto šakų sportininkus; Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos. Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą. Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti turėti kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją, arba kitą su sportu susijusią specialybę turintį darbuotoją.


Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo".
Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas) (toliau kartu – paraiška). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę, pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pateikti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti dokumentų užsienio kalba vertimai. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.
Pareiškėjas gali pateikti tai pačiai savivaldybės administracijai ne daugiau kaip vieną paraišką. Pareiškėjas negali būti kito (kitų) šiame konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneris.
Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškas taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.
Paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 5 d. iki lapkričio 5 d. 17 val. Paraiškas pateikti į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kab. (Utenio a. 4, Utena).
Informacija teikiama tel. 8 389 64057 (Alvydas Gražys, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas).
PRIDEDAMA.
1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatai >>>
2. Paraiška dalyvauti 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurse >>>

Joomla templates by a4joomla