1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

KVIEČIAME PASINAUDOTI PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE

Jau lapkričio mėnesį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse".
Spalio mėnesį patvirtintos įgyvendinimo taisyklės, kuriose pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, sumažintas neremiamų veiklų sąrašas, supaprastinti reikalavimai dėl nekilnojamojo turto valdymo, patikslinti atrankos kriterijai, supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir suskubti pasispręsti dėl paraiškų teikimo.


Paraiškų priėmimas:
1. nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos paraiškos projektų, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur paramos sumos;
2. nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. – projektų, kurių vertė yra iki 16 tūkst. Eur paramos sumos.
Galimi pareiškėjai - fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, pastarieji – tai ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos įsteigtos ir kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir savarankiškos įmonės. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, juridinio asmens – kaimo vietovėje turi būti registruota buveinė.
Svarbus reikalavimas fiziniam asmeniui – jis neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
Pareiškėjo naujai pradedama vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše. Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet be kitų remiamų ne žemės ūkio verslų bus remiama mažmeninė prekyba, konsultavimas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais, taip pat stovyklaviečių įkūrimas ir veikla.
Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.
Viename projekte galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Paramos suma pagal KPP veiklos sritį vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur (jei paraiška teikiama projektams, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur) arba 16 000 Eur (jei paraiška teikiama projektams, kurių vertė iki 16 tūkst. Eur), tačiau ji neturi būti didesnė nei skirta paramos suma.
Parama sudaro 100 proc. verslo planui įgyvendinti skirtos išmokos, kuri bus išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Paramos išmokėjimo laikotarpis, kitaip nei anksčiau, bus ne ilgesnis kaip treji metai nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios.
Verslo planą pareiškėjas privalo pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Apie verslo plano įgyvendinimo pradžią paramos gavėjas turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai raštu bei pridėti patvirtinimo dokumentus, pvz.: investicijos įsigijimo dokumentus, paslaugų įsigijimo sutartį, kt.
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Remiamas projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, taip pat nauja jų statyba (visus minėtus darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).
Tinkamos finansuoti išlaidos pagal šią 4veiklos sritį yra: nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir kt.) bei bendrosios, taip pat ir viešinimo, išlaidos – jos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, o jų vertė negali viršyti 2 200 Eur.
Detalesnė informacija www.nma.lt

Joomla templates by a4joomla