1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Statinių priežiūra žiemos metu

Statinio savininkas, įsigydamas nekilnojamąjį turtą, įgyja prievolę jį prižiūrėti. LR Statybos įstatymo 47 str. nurodo, jog statinių naudotojai privalo laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamento (ES) Nr.305/2011 esminius statinių reikalavimus, šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą.


Žiemos metu dėl ant pastatų stogų susikaupusio sniego, susidariusio ledo padidėja laikančiųjų konstrukcijų apkrova. Konstrukcijų mechaniniam atsparumui bei pastovumui poveikį gali daryti ir didelis šaltis. Dėl minėtų priežasčių atsiranda rizika pastatams griūti, naudojantis tokiais pastatais galimi ir nelaimingi atsitikimai. Ypatingos priežiūros žiemą reikalauja seni bei lengvų metalo konstrukcijų pastatai.
Siekiant išvengti ekstremalių situacijų žiemą, būtina stebėti, kad sniegas ir ledas nesikauptų ant pastatų stogų ir išorinių durų stogelių, prie švieslangių, sienų, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o jam susikaupus - nedelsiant šalinti. Pastebėjus pradedančius susidaryti varveklius, nedelsiant juos šalinti, pavojingas vietas aptverti „stop" juosta. Susikaupusio sniego ir varveklių šalinimas yra priskiriamas techninės priežiūros pagrindiniams darbams, todėl jų neatlikimas užtraukia administracinę atsakomybę.
Bendrojo naudojimo objektų valdytojus – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotus asmenis arba kitus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotus asmenis, įmones, teikiančias turto administravimo paslaugas, Savivaldybės paskirtus bendrojo naudojimo objektų administratorius (kurie privalo vykdyti) ir seniūnijas (kurios privalo informuoti pastatų savininkus (naudotojus) – Utenos rajono savivaldybės administracija įpareigoja:
1. Patikrinti pastato bendrojo naudojimo objektų – laiptinių, palėpių, rūsių – langų ir durų sandarumą, durų pritraukiamojo (spyruoklės) mechanizmo funkcionavimą; imtis visų būtinų priemonių, reikalingų šilumos nuostoliams sumažinti, bei apsaugoti pastato inžinerines sistemas nuo užšalimo.
2. Žiemos sezono metu (esant dideliam šalčiui, gausiai pasnigus, tirpstant sniegui) nuolatinius pastatų būklės stebėjimus atlikti ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Nuolatinių stebėjimų metu patikrinti, ar nėra deformuotų laikančiųjų konstrukcijų ir stogo dangos defektų, ar tvarkingi įrenginiai (latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos), skirti vandeniui pašalinti nuo pastatų ir jų konstrukcijų.
3. Pasnigus stebėti sniego storį ir jo poveikį pastatui, prireikus imtis skubių veiksmų susikaupusiam sniegui ir ledui pašalinti bei susidariusiems varvekliams nudaužyti nuo stogų ir išorinių durų stogelių. Šalinant sniegą, ledą ar varveklius, būtina laikytis darbo saugos reikalavimų, aptverti pavojingą teritoriją.
4. Pastebėjus pastato konstrukcijų pokyčius, nedelsiant atlikti jų remonto darbus, o nustačius deformuotas konstrukcijas, nedelsiant pašalinti jų priežastis ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugų pastato naudojimą.
5. Nustačius pastato konstrukcijų galimos avarinės būklės požymius (STR 1.12.01:2004 1 priedas), nedelsiant kreiptis į statinių ekspertus ar ekspertizės įmones, kurios atlieka statinių būklės tyrimus ir nustato, ar esanti statinio konstrukcijų deformacija kelia pavojų, ar saugu statinį naudoti, taip pat gali pateikti rekomendacijas dėl avarinės būklės likvidavimo.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 360 straipsnio 3, 4, 5 punktus Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 60 iki 300 eurų. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 300 iki 500 eurų. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti netaikymas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas, įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo 300 iki 1500 eurų.

Joomla templates by a4joomla