1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kontrolinis klausimynas – pagalbininkas ir verslininkui, ir priežiūros institucijai

Lietuvos metrologijos inspekcijos inspektoriai nuolat stebi ūkio subjektus, patikrinimai atliekami reguliariai pagal kiekvieno ketvirčio pradžioje sudaromą patikrinimų planą, kuris yra skelbiamas Lietuvos metrologijos inspekcijos (LMI) internetinėje svetainėje https://metrinsp.lrv.lt. Apie planinius patikrinimus informuojamas ir kiekvienas ūkio subjektas individualiai raštu, prieš 10 darbo dienų siunčiant pranešimą apie planinį patikrinimą, kartu siunčiami kontroliniai klausimynai.
Kontrolinis klausimynas – tai metrologijos inspekcijos dokumentas, pagal kurį atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Jie sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius metrologijos srities teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams bei yra suformuluoti aiškiai, suprantamai. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną, inspekcijos pareigūnai netaiko poveikio priemonių, tačiau konsultuoja.


Klausimynas yra didelis pagalbininkas verslininkui, nes jame glaustai ir aiškiai pateikiami svarbiausių teisės aktų reikalavimai bei nuorodos į pačius teisės aktus, kurių pagrindu parengtas konkretus klausimynas. Susipažinę su kontroliniu klausimynu ūkio subjekto atsakingi asmenys prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama, ir gali nesibaiminti baudų bei kitų griežtų poveikio priemonių, jei atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.
Šiuo metu inspekcija yra parengusi 32 kontrolinius klausimynus, kuriais remiantis atliekami patikrinimai. Toks skaičius klausimynų parengtas, nes yra daug teisinio metrologinio reglamentavimo sričių. Skirtingose srityse yra naudojamos labai įvairios matavimo priemonės, kurioms yra keliami skirtingi reikalavimai, todėl kiekvienai sričiai yra sudarytas atskiras klausimynas. Klausimynai nuolat peržiūrimi ir tobulinami.
Inspekcijos darbuotojams yra iškeltas uždavinys patikrinti kuo daugiau ūko subjektų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas bei jo poįstatyminiai aktai.
Kaip ir su patikrinimų planu, taip ir su visais 32 klausimynais galima susipažinti LMI internetinėje svetainėje https://metrinsp.lrv.lt. skiltyje Ūkio subjektų priežiūra – Kontroliniai klausimynai. Visi klausimynai sugrupuoti į tris grupes: 2 klausymai skirti fasuotų prekių gamintojams ir importuotojams (šiuose klausimynuose nurodyti fasuotoms prekėms keliami teisinės metrologijos reikalavimai), 29 – matavimo priemones naudojantiems ūkio subjektams: vandens gręžinius ir nuotekas eksploatuojančioms, kadastrinius matavimus atliekančioms, šilumos ir elektros energijos, geriamojo vandens ir karšto vandens gamybos ir tiekimo, atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo, stacionarias transporto priemonių greičio matavimo sistemas naudojančioms ir prižiūrinčioms, naudinguosius išteklius naudojančioms įmonėms. Taip pat pieno gamintojams ir pieno supirkėjams, tauriųjų metalų ir brangakmenių supirkėjams, keleivius už atlygį vežančių, lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams, Viešosios policijos ir Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros padaliniams, medieną ruošiančioms miško urėdijoms ir medieną perdirbančioms įmonėms, mažmeninės ir didmeninės naftos produktų prekybos įmonėms, fiksuoto ir judriojo telefono paslaugas teikiantiems ūkio subjektams, gydymo įstaigoms ir kt., 1 – paskirtųjų įstaigų veiklą vykdančioms įmonėms.
Siekiama, kad kontroliniai klausimynai padėtų ūkio subjektui jo veikloje, o neapsunkintų, todėl inspekcija klausimynus derina su ūkio subjektų veiklos asociacijų atsakingais asmenimis ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Joomla templates by a4joomla