1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2017- 2019 metų priemonių planą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-1 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo", 08.1.2.07 priemonę ,,Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas" bei siekdama tinkamai tvarkyti kultūros paveldą Utenos rajone, Savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2017- 2019 metų priemonių planą. Kultūros paveldo objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Dėl laiko ir meteorologinių sąlygų, netinkamos žmogaus veiklos veikiami, netvarkomi jie suyra. Norint išsaugoti Utenos rajone kultūros paveldą ateities kartoms ir jį pritaikyti visuomenės poreikiams, skiriama lėšų būtiniausiems tvarkybos darbams atlikti. Iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paminklotvarkai skirta : 2017 m. - 30000 Eur., 2018 m.- 114548 Eur., 2019 metams- 65400 eur.


Artėjant Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui, numatoma atlikti memorialinių paminklų remonto darbus (Vytauto Didžiojo paminklas Vyžuonų sen., Dr. J.Basanavičiaus paminklas Utenos m. ir Nepriklausomybės paminklas Vyžuonų mstl.), pagaminti memorialines lentas skirtas 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalieriams bei oficialiai pripažintiems 1918-1920 metų savanoriams pagerbti, sutvarkyti žymių, nusipelniusių mūsų krašto veikėjų atmintinas vietoves bei kitus istorinius paminklus, atkurti vertingus sunykusius kryžius, stogastulpius, koplytstulpius, sutvarkyti profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininko Kazio Pakšto gimtinės vietą.
2015 metais Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, 2017 metus paskelbė Piliakalnių metais. Utenos rajone yra nemažai piliakalnių, kurie lankomi šalies ir užsienio turistų, todėl būtina sutvarkyti jų infrastruktūrą įrengiant laiptus, informacinius stendus, suolus ir stalus, nukreipiamuosius ženklus. 2015 metais sutvarkytas Narkūnų piliakalnis (Leliūnų sen.), 2016 metais – Taurapilio piliakalnis (Tauragnų sen.). Dažnai lankomas ir reprezentuojantis Utenos kraštą yra Šeiminyškių piliakalnis (Užpalių sen.), todėl 2017 m. planuojamos lėšos piliakalnio aplinkai sutvarkyti atliekant menkaverčių želdinių tvarkymo darbus bei pritaikant piliakalnį lankyti sutvarkant laiptus, poilsio zoną. Kitiems piliakalniams sutvarkyti bus numatytos lėšos 2018-2019 m. Utenos rajono savivaldybės biudžete. Prie lankomiausių kultūros paveldo objektų pasigendama informacijos apie šiuos objektus, todėl Plane 2018 m. ir 2019 m. yra numatoma įrengti stendus, kuriuose būtų visa informacija apie lankomą objektą. Tokie stendai bus pastatyti istoriko Adolfo Šapokos gimtinėje (Grybelių k., Vyžuonų sen.), geografo Kazio Pakšto gimtinėje bei Utenoje gyvenusiems žydų tautybės žmonėms atminti (Ežero g., Utenos m.). Visos neveikiančios kapinės ir memorialinės vietovės yra kultūros ir istorijos paveldo sritis, todėl 2017-2019 m. priemonių plane 2018 m. ir 2019 m. yra planuojamos lėšos šių kapinių ir vietovių tvarkymo ir priežiūros darbams: atstatyti senus vertingus antkapinius paminklus ir atkurti jų detales, sutvarkyti išvirtusias tvoras, vartelius, šienauti teritoriją, menkaverčiams krūmams iškirsti.
Utenos rajone yra nemažas skaičius vertingų stogastulpių, koplytstulpių, kryžių kurie, veikiami nepalankių oro sąlygų, palaipsniui nyksta, todėl reikalinga ir toliau tęsti jų atstatomuosius - remonto ir konservavimo darbus. 2018-2019 metais numatoma sutvarkyti 6 kryždirbystės objektus. Nors kasmet atnaujinami ir pagaminami bei pastatomi nauji kultūros paveldą žymintys ženklai, tačiau jų dar nepakanka, todėl ir toliau reikia tęsti šiuos darbus. 2018 – 2019 m. planuojama pagaminti 20 vnt. naujų kultūros paveldą žyminčių ženklų. Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbui 2018-2019 metams yra numatomos lėšos, ši taryba svarstys Utenos rajone esančių kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo, apskaitos, teisinės apsaugos, vertingųjų savybių patikslinimo, apsaugos reikalingumo klausimus bei atliks kitas įstatymuose numatytas funkcijas.
Vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo", prie įėjimo į kapines turi būti įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys, buveinė, darbuotojų, kontaktiniai duomenys ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos. Tokių informacinių lentų pasigendama prie neveikiančių kapinių, todėl jų gamybai lėšos numatomos 2018-2019 metais.
Utenos rajonas nėra turtingas dvarais, o esantys arba sovietmečiu sunaikinti, arba nėra labai vertingi. Vyžuonėlių dvaras yra vienintelis vertingas medinės architektūros pavyzdys Utenos rajone ir vienas iš vertingesnių Lietuvoje, kuris turi ir įdomią istorinę praeitį susietą su garsia, pasaulyje žinoma dailininke, avangardo tapytoja Mariana Veriovkina. Dvaras lankomas užsienio turistų, pamėgtas Lietuvos dailininkų, kurie jau 4 metus organizuoja tarptautinius plenerus bei kultūrinius renginius, į kuriuos atvyksta nemažas skaičius dalyvių. Tikslinga būtų šį dvarą prikelti naujam gyvenimui, kuris taptų nauju patraukliu kultūros traukos židiniu.

Joomla templates by a4joomla